ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายศิลป์ฟ้า  ตันศราวุธ  ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประกาศ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ตามที่มีมติคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ชุดที่ ๒๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ว่าจ้างนายศิลป์ฟ้า  ตันศราวุธ เป็นผู้อำนวยการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  อาศัยอำนาจตามหมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ก. ข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  แต่งตั้งนายศิลป์ฟ้า  ตันศราวุธ  เป็นผู้อำนวยการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(๑)  บริหารจัดการ ดูแลสำนักงานและบุคลากรภายในองค์กร

(๒)  ระดมทุนเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดรายได้

(๓)  ดำเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ

(๔)  ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ต่อคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ

(๕)  ประสานงานกับองค์กรและบุคคลภายนอกในนามของสมาคมนักข่าวฯ

(๖)  ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงานผู้อำนวยการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข้อตกลงเลขที่ ๑/๒๕๖๒

(๗)  รับมอบหมายงานอื่นเพิ่มเติมตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ

 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

ลงชื่อ

 

(นายมงคล บางประภา)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย