ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค”

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค”


ลำดับที่

ชื่อ  -  นามสกุล

สังกัด

1

กมลรจน์ เอกวัฒนกิจ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ภูมินทร์

2

กัญธนา ซาวงค์

ร้อยเอ็ดทีวี ออนไลน์

3

กุลจิรา มุทขอนแก่น

beevoice.org

4

จิดา​ภา​ แฝงฤทธิ์​

นสพ.ข่าว​เสรีภาพ​ออนไลน์​

5

เจษฎา ต้นจำปา

ไทยพีบีเอส

6

ฉัตรเฉลิม  จันทร์นุหงษ์

มีเดียสตูดิโอ

7

ณฐอร สมพงษ์

Nation TV

8

ณัฐภัทร บุญส่งประเสริฐ

The MATTER

9

ธีระภัทร์ แววคล้ายหงษ์

tnews

10

นฤมล พุกยม

FM101

11

นิติธร ปาลเรือง

เพจหมากแข้ง

12

นิสิต คำชำนาญ

นสพ.ภัยสยามนิวส์

13

เนตรณดา จักษุสุวรรณ

บริษัทกรีนเน็ต1282 จำกัด

14

ปพัชญา นิภานันท์

สถานีโทรพีพีทีวี

15

พรชนก ปรีปาน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

16

พล เนื่องจำนงค์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

17

ภูษณิศา ปารมีศิลป์ขจร

นสพ.พลังไทยยุคใหม่

18

มุนินทร์ สายแสงจันทร์

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

19

ศรา​วุฒิ​ ชีว​นันทพร​

นสพ.ข่าว​เสรีภาพ​ออนไลน์​

20

ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม

นสพ พิทักษ์ไทย /เมาท์เมามันส์โพสต์สือออนไลน์

21

ศิริวรรณ บุญมี

สวท.ระยอง

22

สราวุธ  อินคล้าย

มติชน

23

สุพรรนิกา ฤทธิเดช

หนังสืพิมพ์พลังไทย ยุคใหม่

24

สุรเดช ฤกษ์งาม

TRVB

25

หทัยพรรณ โถดี

WE TV

26

อัจจิมาพร  พิกุลทอง

สถานีโทรทัศน์ช่อง true4u

*ผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพท่านใดสนใจสามารถลงสมัครเพิ่มเติมได้

 

ประกาศรับสมัครสื่อมวลชนเข้าอบรม “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค” 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จัดการอบรม “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค” ภายใต้โครงการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคกับสื่อมวลชน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562

สืบเนื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันทางการค้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิวัฒนาการทางด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว การเสนอขายสินค้าหรือบริการจึงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในวงกว้าง แต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้สินค้าหรือ บริการของผู้บริโภค ยังมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับประชาชนผู้บริโภค ในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับ ผู้บริโภคตลอดมา

จึงเห็นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ จะสามารถมาอบรมกระบวนการทำข่าวและนำความรู้ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ถูกต้องครบถ้วน ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่าง มีประสิทธิภาพและกว้างขวางต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย เป็นสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ ที่มีอายุงานไม่เกิน 8ปี จำนวน 40 คน  โดยการอบรมจะจัดขึ้น 3 ช่วง ตลอดเดือนสิงหาคม 2562

ช่วงแรก วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 จัดที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) 1 วันเต็ม ช่วงครึ่งเช้า เป็นการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนช่วงบ่ายจะเรียนรู้เทคนิคการทำข่าวคุ้มครองผู้บริโภคในแบบนักข่าวเชิงข้อมูล หรือ data journalism รวมถึงเรียนรู้กระบวนการทำงานข่าวแบบ design thinking

ช่วงที่สอง วันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11  สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำข่าวในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการบรรยายสรุปจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อผลิตผลงานข่าว มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักข่าวฯ และสคบ. มาร่วมวิพากษ์และตัดสินผลงาน

ช่วงสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะเป็นส่วนสำคัญในการจัดเวที “ราชดำเนินเสวนา” ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะของสมาคมนักข่าวฯ ในหัวข้อที่น่าสนใจในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

จึงขอเรียนเชิญ บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว ที่สนใจส่งนักข่าว/บุคลากรเข้าอบรม  หรือ นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ด้วยตัวเอง โดยกรอกรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 25 ก.ค. 2562 และจะประกาศผลในวันที่ 26 ก.ค. 2562

 

*หากมีผู้สมัครเกิน 40 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ถือเป็นที่สุด*

 

ผู้จัดการโครงการ : นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวพัฐอร พิจารณ์โสภณ   โทร. 084-654-4839

 

ลิงค์ลงทะเบียนสมัคร อบรม นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2562

https://forms.gle/Qf9Ubg2JWYySVr497

 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

จัดการบรรยายพิเศษ “ 

สื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒๐๐ น. 

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

*********

๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิด

- นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายมงคล บางประภา กล่าวต้อนรับ

- ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นายจิติภัทร์ บุญสม  กล่าวรายงาน

- เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ประธานพิธีกล่าวเปิด

 

๐๙.๓๐ น.            การบรรยาย เรื่อง โครงสร้าง ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นายพัสกร ทัพมงคล

ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี
นายณัชภัทร ขาวแก้ว

นิติกรชำนาญการ

 

๑๐.๔๕ น. s การบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่ผู้บริโภคควรรู้

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นายพัสกร ทัพมงคล

ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี
นายณัชภัทร ขาวแก้ว

นิติกรชำนาญการ


๑๒.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

กำหนดการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

วันเสาร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๐๗.๐๐ น.                         ผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปจังหวัดชลบุรี

๑๐.๐๐ น.                         เดินทางถึงโรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา

๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๔๕ น.        กิจกรรมสันทนาการ – แบ่งกลุ่ม

๑๐.๔๕ น.                        รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   การจับประเด็น หัวข้อ สถานการณ์และปัญหาในพื้นที่ภูมิภาค เทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี)

โดย       ดร. ธรรมนูญ หินคำ นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองพัทยา

นายปฐวี เยาวลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สคบ.

นายประยงค์ เฉลิมทิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สคบ.

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.   เทคนิคการคิด การต่อยอดประเด็น การวางแผนข่าว

โดย วิทยากรสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๔.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.   กิจกรรมลงพื้นที่ทำข่าว/ผลิตผลงาน

๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  ตรวจความคืบหน้าการทำข่าว

๑๙.๐๐ น.                     รับประทานอาหารเย็น

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.    กิจกรรมสันทนาการ

โดย วิทยากรของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.   ประชุมกลุ่ม – ผลิตผลงาน (ต่อ)

๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.   นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 

๑๒.๐๐ น.                      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.                      กิจกรรมสันทนาการ

๑๓.๑๕ น. – ๑๔.๑๕ น.   วิพากษ์ผลงาน โดย ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญพิเศษ

๑๔.๑๕ น.                      รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐ น.                 มอบรางวัลข่าว/ ใบประกาศนียบัตร 

๑๕.๐๐ น.                    ประชุมหารือเตรียมจัดเวทีสาธารณะ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๕.๓๐ น.                      เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

** หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ลิงค์ลงทะเบียนสมัคร อบรม นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2562

https://forms.gle/Qf9Ubg2JWYySVr497