นายกสมาคมนักข่าวฯ พบปะผู้บริหารซีพีออลล์ หารือการสนับสนุนโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้สื่อข่าว และสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ

 

นายกสมาคมนักข่าวฯ พบปะผู้บริหารซีพีออลล์ หารือการสนับสนุนโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้สื่อข่าว และสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำโดยนายมงคล บางประภา เข้าพบปะหารือนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพีออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์

ในการนี้นายกสมาคมฯ ได้แสดงความขอบคุณ บมจ. ซีพี ออลล์ ในฐานะหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักข่าวฯ มาด้วยดีโดยตลอด และได้หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนไทยในด้านองค์ความรู้ เพื่อเป็นตัวกลางที่ดีในการสื่อสารข้อมูลสู่สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงภารกิจด้านการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ ที่สมาคมนักข่าวฯ จัดให้แก่สมาชิก เช่น อบรม Data Journalism เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ การอบรมสร้างอาชีพต่างๆ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากซีพี ออลล์ คือการอบรมกาแฟสร้างอาชีพ โดยทางผู้บริหารซีพีออลล์แสดงความยินดีที่จะสนับสนุนหากมีการจัดโครงการดังกล่าวอีกครั้ง นอกเหนือจากการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความรู้อื่นๆ ก็ยินดีให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่นสถานที่ อาหาร หรือเป็นตัวเงินเพื่อไปจ้างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเป็นต้น

นอกจากนี้ในวงหารือยังมีการแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการร่วมมือจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้สื่อข่าวสมาคมนักข่าวที่เป็นพันธมิตรในประเทศอาเซี่ยน การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการระดมทุน โครงการสื่อมวลชนไทยเรียนรู้ประเทศจีน เป็นต้น


ในการนี้นายกสมาคมนักข่าวฯ ยังได้แนะนำคุณศิลป์ฟ้า ตันสราวุธ ผู้อำนวยการสมาคมฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำที่รับผิดชอบงานของสมาคมฯ โดยจะเป็นผู้ประสานงานหลักของสมาคมฯ ในการติดต่อประสานงานกับบุคคล และองค์กรภายนอกทั้งใน และต่างประเทศ