การลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่ (รอบสาม)

“ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” ซึ่งประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ขอเชิญชวนลงทะเบียนปลอกแขนสัญลักษณ์สำหรับสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การชุมนุม (รอบสาม) รายละเอียดตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้

รายละเอียดปลอกแขนสัญลักษณ์

ปลอกแขนสัญลักษณ์ชุดใหม่ มีลักษณะเป็นสีฟ้า ทาบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวว่า “PRESS” ซึ่งเป็นเครื่องหมายสากลที่สื่อถึงผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน มีแถบสะท้อนแสงสีเทาเพื่อช่วยให้สังเกตเห็นเด่นชัดในยามวิกาล มีแถบเวลโคร (เทปตีนตุ๊กแก) ในการสวมใส่ และรูสำหรับติดเข็มกลัด พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน นอกจากนี้ ปลอกแขนแต่ละชิ้นมีตัวเลข (serial number) ที่ไม่ซ้ำกันอีกด้วย 

ค่าดำเนินการสนับสนุนปลอกแขนสัญลักษณ์

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตปลอกแขนที่ค่อนข้างสูง ศปสช.จำเป็นต้องคิดค่าลงทะเบียนสำหรับปลอกแขนที่แต่ละสำนักข่าวทำเรื่องร้องขอในอัตราดังนี้: 

ปลอกแขนไม่เกิน 5 ชิ้นแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปลอกแขนชิ้นที่ 6 เป็นต้นไป มีค่าลงทะเบียนชิ้นละ 70 บาท

กรณีที่ปลอกแขนสูญหายและร้องขอใหม่ มีค่าลงทะเบียนชิ้นละ 170 บาท

ผู้ประสานงานปลอกแขนสัญลักษณ์

ศปสช.ขอให้แต่ละสำนักข่าวที่ประสงค์ร้องขอปลอกแขนสัญลักษณ์ แต่งตั้งผู้ประสานงานขึ้นมาจำนวน 1 คน ซึ่งผู้ประสานงานนี้ จะเป็นผู้รวบรวมจำนวน รายชื่อ ตำแหน่ง ข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนที่ต้องใช้ปลอกแขนสัญลักษณ์ และลงทะเบียน ส่งรายละเอียดต่างๆ พร้อมด้วยจำนวนที่ร้องขอ 

นอกจากนี้ ผู้ประสานงานดังกล่าว จะต้องช่วยติดตามว่าในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ปลอกแขนหมายเลขต่างๆ อยู่กับผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนคนใดบ้าง เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากเกิดเหตุจำเป็น  

ในกรณีสำนักข่าวที่มีขนาดใหญ่และแบ่งกองบรรณาธิการเป็นแผนกต่างๆโดยเอกเทศ เช่น แผนกหนังสือพิมพ์ แผนกทีวี แผนกออนไลน์ ฯลฯ ให้นับแต่ละแผนกเป็น 1 สำนักข่าว 

ในกรณีที่มีผู้แสดงตัวเป็นผู้ประสานงานของแต่ละสำนักข่าวซ้ำซ้อนกัน ทางศปสช.จะเลื่อนการพิจารณาปลอกแขนของสำนักข่าวนั้นๆไปอยู่ลำดับท้ายๆ เนื่องจากต้องใช้เวลาตรวจสอบมากขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า แต่ละสำนักข่าวควรมอบหมายผู้ประสานงานให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน

ช่องทางการลงทะเบียนผู้ประสานงาน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานจากแต่ละสำนักข่าว โปรดลงทะเบียนแสดงตนเป็นผู้ประสานงานปลอกแขนสัญลักษณ์และกรอกข้อมูลได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2565

เมื่อ ศปสช. พิจารณาอนุมัติปลอกแขนให้แก่สำนักข่าวของผู้ประสานงาน ศปสช. จะส่งอีเมลล์แจ้งผลการพิจารณาให้ทางอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อขอให้ส่งเอกสารยืนยันตัวเองสำหรับการยื่นขอปลอกแขนในลำดับถัดไป 

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะได้รับปลอกแขนสัญลักษณ์

  1. เป็นผู้สื่อข่าว ช่างภาพ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ (เช่น ตากล้อง ทีมไลฟ์เฟซบุก ฯลฯ) ที่มีหน้าที่ในการรายงานข่าวจากสถานการณ์ชุมนุมโดยตรง
  2. มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด ซึ่งต้องเป็นสำนักข่าวที่รายงานข่าวสารเป็นกิจลักษณะ, มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเป็นของตนเอง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือเว็บไซต์, มีกองบรรณาธิการหรือผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน, และดำเนินงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอปลอกแขนสัญลักษณ์:

สำนักข่าวในประเทศไทย

  • บัตรพนักงาน บัตรกรมประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารอื่นๆที่ระบุว่าผู้ขอปลอกแขนมีอาชีพเป็นสื่อมวลชน 
  • หนังสือรับรองการทำงานจากสำนักข่าวต้นสังกัด 

สำนักข่าวต่างประเทศ

  • บัตรพนักงาน บัตรกรมประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารอื่นๆที่ระบุว่าผู้ขอปลอกแขนมีอาชีพเป็นสื่อมวลชน
  • หนังสือรับรองการทำงานจากสำนักข่าวต้นสังกัด 
  • ในกรณีเป็นการจ้างงานลักษณะเฉพาะชิ้นงาน เช่น freelancer, stringer, หรือ fixer อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองการว่าจ้างชิ้นงานนั้นๆ จากสำนักข่าวในต่างประเทศ

เอกสารต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 

เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 การยื่นเอกสารทั้งหมดจะเป็นระบบออนไลน์ และใช้ไฟล์หรือรูปเอกสารเท่านั้น  

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-668-9422 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น.  หรืออีเมล์ tjareporter@gmail.com