พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ ช่วยแยกแยะสื่อบุคคลกับสื่อวิชาชีพได้จริงหรือ?

พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อฯ ช่วยแยกแยะสื่อบุคคลกับสื่อวิชาชีพได้จริงหรือ?

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

15 ส.ค. 2562 16.01 น.ในโลกของข้อมูลข่าวสารออนไลน์วันนี้ มักมีคําถามให้ต้องขบคิดกันอยู่ตลอด โดยเฉพาะ คําถามว่า ผู้บริโภคจะแยกแยะได้อย่างไรว่า ข้อมูลข่าวสารที่เสพกันอยู่ทุกวันนี้ผ่าน Social Media ส่วนใดเชื่อถือได้ ส่วนใดเชื่อถือไม่ได้ และที่สําคัญคือ ในเมื่อทุกคนสามารถเป็นสื่อ ได้ แล้วจะแยกแยะว่า สํานักข่าวไหนเป็นสื่อวิชาชีพ และสํานักข่าวไหนไม่ใช่ หรือเป็นแค่สื่อ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล

 

https://www.thairath.co.th/news/tech/1638300