ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๒๒

 

ที่ สขนท. นว. ๐๕๙ /๒๐/๒๕๖๒

วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๒

เรื่อง      ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๒๒ จำนวน ๑ คนเรียน   คณบดี  หัวหน้าโปรแกรม นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนทุกแขนง
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑ แบบฟอร์มส่งผลงานข่าว

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"รุ่นที่ ๒๒  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรมวิก3 พหลโยธิน 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๕  คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชน ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๑ คน เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าอบรมฯ  โดยนักศึกษาที่ถูกเสนอชื่อจากสถาบันของท่านต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนทางออนไลน์ที่ http://bit.ly/pirabtja22 หรือ www.tja.or.th พร้อมส่งผลงานข่าวที่เคยทำ 1 ข่าว(ลิงค์วิดิโอหรือข่าวออนไลน์)พร้อมรูปถ่ายของนักศึกษา และมายังสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๒ ที่อีเมล์  pirabnoy.tja@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง)
เลขาธิการและอุปนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒, ๐๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕ ติดต่อนายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล   เมื่อผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า www.tja.or.th อย่างน้อย  ๒ ชิ้นงาน โดยส่งข่าวสองสัปดาห์ต่อ ๑ ชิ้นงาน


ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่

http://bit.ly/pirabtja22

 

แบบฟอร์มส่งผลงานข่าว

ชื่อ-นามสกุล……………………………………

มหาวิทยาลัย………………………………………

โทร…………………………………