5 องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ และกสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต”

 

5 องค์กรวิชาชีพสื่อ (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ และกสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต” โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ"


ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 22 – วันจันทร์ที่ 23 กันยายน นี้ สื่อมวลชนท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562ลงทะเบีบนสมัครเข้าร่วมการอบรม
https://forms.gle/ricR9hK7tKaFnxGn9

 

 


 

กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต”

โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ

วันอาทิตย์ที่  ๒๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ

และโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี


วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๓๐ น.             ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนแบ่งกลุ่ม/รับประทานอาหารเช้า ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์

(แจกอาหารเช้าบนรถบัส)

(กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤต กลุ่มศูนย์ข้อมูลร่วม JIC

และกลุ่มศูนย์บัญชาการร่วม)

เวลา ๐๗.๓๐น.              เดินทาง โดย รถบัส ไปยังค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(รับฟังการชี้แจงการฝึกบนรถบัส ชมวีดีทัศน์สถานการณ์ที่จะต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่ภัยสึนามิ)

เวลา ๐๙.๓๐ น.             ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ประสบภาวะวิกฤต ศูนย์ข้อมูลร่วม JIC รับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์

เวลา ๑๐.๐๐ น.             ฝึกปฏิบัติจริง (Drill Exercise) สถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ สถานการณ์ที่ ๑

-  กลุ่มสื่อมวลชน ทำข่าว ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ เขียนข่าว รายงานข่าว นำเสนอในช่วงเย็น

-  กลุ่มอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่เสมือนจริงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมตอบคำถาม

สื่อมวลชน

โดย ทีมวิทยากรฝึก Safety training สื่อมวลชน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เวลา ๑๒.๐๐น.              รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐น.              ฝึกปฏิบัติจริง (Drill Exercise) สถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ สถานการณ์ที่ ๒

โดย ทีมวิทยากรฝึก Safety training สื่อมวลชน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เวลา ๑๔.๐๐น.               เดินทาง โดย รถบัส ไปยังโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

เวลา ๑๔.๓๐น.              เข้าที่พักโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

เวลา ๑๕.๐๐น.              ชี้แจงการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เวลา ๑๖.๐๐น.              สรุปถกแถลงแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

-  นำเสนอข่าวที่จัดทำจากสถานการณ์สมมติที่ ๒ สถานการณ์

-  นำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

เวลา ๑๘.๐๐น.              กิจกรรม เสริมสร้างทีมงานสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต

(รับประทานอาหารเย็น)

เวลา ๒๒.๐๐น.              เข้าที่พัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐น.              รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ น.             พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต"

โดย       นางพิชญา เมืองเนาว์ (รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ) กล่าวรายงาน

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) กล่าวเปิด

เวลา ๐๙.๓๐ น.             ฝึกซ้อม TTX "การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต"

โดย ทีมอำนวยการฝึกร่วมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสื่อมวลชน

เวลา ๑๒.๐๐น.              รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐น.              สรุปถกแถลงผลการฝึกซ้อม TTX "การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต"

โดย ทีมอำนวยการฝึกร่วมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสื่อมวลชน

เวลา ๑๕.๐๐น.              ออกเดินทางกลับสู่ สถาบันการประชาสัมพันธ์

เวลา ๑๗.๐๐น.              ถึงสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

*****************************

หมายเหตุ ๑.รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

๒.โปรดเตรียมชุดพร้อมลุย สำหรับฝึกปฏิบัติในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

๓. กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม