ส.นักข่าวร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เตรียมจัดอบรมทักษะวิชาชีพสื่อ 2 หลักสูตร

ส.นักข่าวร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เตรียมจัดอบรมทักษะวิชาชีพสื่อ 2 หลักสูตร


นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ได้เชิญกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ จากคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และสื่อมวลชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอินโฟกราฟฟิคของสมาคมฯ ประชุมร่วมกับนางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี)  หารือเรื่องการจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทำเวบไซต์ โดยใช้โปรแกรม wordpress  และหลักสูตรการทำคอนเทนต์ในเวบไซต์  โดยจะจัดอบรมในช่วงเดือนมกราคม 2563 ส่วนรายละเอียดจะแจ้งความคืบหน้าผ่านเวบไซต์สมาคมฯ ต่อไป