ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ” /กำหนดการ /ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรม

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ”


รายชื่อสื่อมวลชนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้เข้าร่วมอบรม” และรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้สังเกตการณ์” ที่ชำระเงินประกันการอบรมแล้ว ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone)” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 24  พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-16.00 น. ณ  ห้อง 1111C ชั้น 11  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

รายชื่อ “ผู้เข้าร่วมอบรม” อบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ

1 กนกนวล จรัสกุณโฮง
2 กรชนก รักษาเสรี
3 ขนิษฐา สุโกมล
4 คณิตา หงษ์อิทธิกร
5 คเณ มหายศ
6 คีตา พัฒนาไพบูลย์กุล
7 จารุณี ปิรอดี
8 จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง
9 จีรภัทร์ กังผึ้ง
10 ญาณี แววคล้ายหงษ์
11 ณฐอร สมพงษ์
12 ณรรภรรศ ถนัดช่าง
13 ดารินทร์ หอวัฒนกุล
14 ทิพยวดี ผุดประภากุล
15 เทียมใจ ทองเมือง
16 ธทรง อัศวเสนา
17 ธนพล  บางยี่ขัน
18 ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์
19 ธีระภัทร์ แววคล้ายหงษ์
20 นฤมล สายแสง
21 นันทวัณ หวังอุดมสุข
22 นิติธร ปาลเรือง
23 นิพล ประสิทธิ์สมบัติ
24 นิสิต คำชำนาญ
25 บังอร ไทรเกตุ
26 บัญชา ศรีชัยชนะ
27 บุณย์วรางค์ มนตรีพิศาล
28 บุศรินทร์ วรสมิทธิ์
29 ประไพ  ยั่นยืน
30 ประวีณมัย บ่ายคล้อย
31 ปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์
32 ปรียะดา ฉันทะกลาง อดกลั้น
33 ปิยสุดา จันทรสุข
34 พิมพ์นารา ประดับวิทย์
35 พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล
36 ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์
37 ภูษณิศา ปารมีศิลป์ขจร
38 มะลิวรรณ เดชาฤทธิ์
39 เมลาลินทร์ มหาวงศ์ตระกูล
40 วรกร เข็มทองวงศ์
41 วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง
42 วิทยา แสงอรุณ
43 ศรายุธ รัตนะ
44 ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม
45 ศิวาวุธ วันนา
46 สมเจตน์ พิมพ์ทอง
47 สมนึก จันทร์เฉิด
48 สมลักษณ์ หุตานุวัตร
49 สิทธิเดช ผุดประภากุล
50 สิริพร   พานทองถาวร
51 สุริยะ คชินทร
52 อรรถพล เลิศล้ำ
53 อารีรัตน์ แซ่ตั้ง

 

รายชื่อ “ผู้สังเกตุการณ์” อบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ

1 ณัฐนันท์ ศิริเจริญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3 สุชาดา ท้าวบอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4 สุธา​วัลย์​ ธรรม​สังวาลย์​ มหาวิทยาลัยสยาม
5 สุนิศา เพี้ยนโอสถ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

กำหนดการอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิตอลด้วยมือถือ
(Digital Storyteller by Mobile Phone)
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562      เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม

08.30-09.00                          ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง

09.00-09.15                          พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิตอลด้วยมือถือ”

- กล่าวต้อนรับโดย คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมโดย คุณอัญชลี อับดุล

ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

- กล่าวเปิดการอบรมโดย คุณมงคล บางประภา

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

09.15-12.00                          อบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิตอลด้วยมือถือ”

12.00-13.00                          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.50                          อบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิตอลด้วยมือถือ” (ต่อ)

15.50-16.00                          ปิดการอบรม


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หลักสูตรนักเล่าเรื่องดิจิตอลด้วยมือถือ

Digital Storyteller by Mobile Phone

  • · หลักคิดในเรื่อง การวารสารศาสตร์มือถือ (Mobile Journalism) การนำไปใช้ ในการผลิตเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์ประเภทต่าง

  • · ภูมิทัศน์ของการสื่อสาร 4.0 เครื่องมือ แผนงาน และ ทัศนคติในการสื่อสาร

  • · มารู้จักแอพดี ๆ สำหรับการใช้มือถือทำงานผลิตเนื้อหา พร้อมแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ หัดการใช้งาน ขาตั้ง ตัวประคองมือถือ และ ไมโครโฟน

  • เข้าใจเวิร์คโฟล์การทำงานโปรดักชั่นรูปแบบต่าง ๆ การวางแผน การถ่ายทำ และ การตัดต่อ ขั้นตอนที่ถูกขมวดมาอยู่ในกระบวนการเดียวกันในยุคปัจจุบัน

  • เรียนรู้วิธีเล่าเรื่องสไตล์นักเล่าเรื่องดิจิตัล โครงสร้างการเล่าเรื่องรูปแบบต่าง
  • ทักษะสำคัญนั้นซ่อนอยู่ในตัวเรา การพากย์และการลงเสียงให้น่าฟัง การเปิดหน้าพูดกับกล้อง การสัมภาษณ์
  • นำทั้งหมดมาประมวลร่วมกัน หลักการตัดต่อ การเลือกภาพ และ การใช้รอยต่อภาพประเภทต่าง ๆ พร้อมลงเสียงบรรยาย ใส่เพลงประกอย

ทดลองถ่ายคลิป ฝึกถ่ายทำเพื่อการเล่าเรื่อง [กำหนดโจทย์     ประเด็นในการฝึกปฎิบัติ] ตัดต่องานที่ถ่ายทำด้วยมือถือ

  • รีวิวงาน และ คอมเม้นท์

 

 

เครื่องมือที่ต้องเตรียมา

1.  กล้องมือถือ พร้อมพื้นที่ว่าง ประมาณ 2-3 gb

2.  ตัวจับมือถือ

3.  ขาตั้งกล้อง

4.  แบ็ตเตอรี่สำรอง เพาเวอร์แพ็ค

5.  หูฟังในลักษณะ Small Talk หรือไมโครโฟน ถ้ามี

 

หมายเหตุ

ขอแจ้งรายละเอียดเพื่อการเตรียมพร้อมจัดการอบรมหลักสูตร  “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone)

ในโครงการปั้นนักข่าวดิจิทัล รุ่นที่ 1 โดยสมาคมนักข่าวฯ สหภาพแรงงานกลางฯ และ บมจ. ซีพี ออลล์ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

- ผู้เข้าร่วม อบรมเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. (โดยทีมงานซีพี ออลล์) รับของที่ระลึก และรับอาหารว่าง

- ขอให้ผู้เข้าร่วมเตรียมอุปกรณ์เพื่อการอบรมตามเอกสารแนบ

- ซีพี ออลล์ เตรียม account wifi ให้กับทุกท่าน สามารถรับได้ที่จุดลงทะเบียน โดยขอรบกวนหลักฐานเป็นเลขประจำตัวประชาชน

- สำหรับท่านที่ขับรถมาเองสามารถจอดรถได้ที่อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตราได้ที่จุดลงทะเบียนกับทีม ซีพี ออลล์ (บัตรจอดรถระยะเวลา 9 ชั่วโมง)