ส.นักข่าวจัดสัมมนาระดมสมองพัฒนาองค์กรให้ตอบโจทย์วิชาชีพ

ส.นักข่าวจัดสัมมนาระดมสมองพัฒนาองค์กรให้ตอบโจทย์วิชาชีพ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมแนวทางเสริมประสิทธิภาพการกำกับดูแลกันเอง ในยุคดิจิทัล หรือ “Road To TJA 2020“ ซึ่งเป็นสัมมนาภายในของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่มีการเชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ เจ้าหน้าที่สมาคม และคณะทำงานชุดต่างๆของสมาคม ระดมสมอง นำปัญหาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของสมาคมฯ ให้ตอบโจทย์กับวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

โดยในการสัมมนามีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยาย “ภาพรวมทิศทางการกำกับกันเองของสื่อ”  มีการระดมแนวทางพร้อมข้อเสนอการกำกับดูแลกันเองของกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สมาคม และตัวแทนคณะทำงานชุดต่างๆ พร้อมยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมในการถ่ายภาพและโอกาสของช่างภาพในยุคดิจิทัล" โดยนายภานุมาศ สงวนวงษ์ บรรณาธิการสำนักข่าวไทยพิกซ์ และปิดท้ายด้วยการสรุปข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ นำกระบวนการโดย อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์  จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์