นายกสมาคมนักข่าวฯ นำคณะเยือนสปป.ลาว

 

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะสื่อมวลชนไทย จำนวน 5คนไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว ระหว่างวันที่20-24 ธันวาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย

คณะนักข่าวไทยมีดังนี้ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนีงสือพิมพ์ฯ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ อนุกรรมการวิชาการ สมามคมฯ นางธนิดา ตัณศุภผล อนุกรรมการต่างประเทศ และบรรณาธิการคู่มือไทยลาว นายนิรันดร์ เยาวภาว์ กรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายธิติ ปลีทอง กรรมการบริหาร ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และนายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ