สมาคมนักข่าวฯดูงานเขื่อนน้ำเทิน 2


นายมงคล  บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และคณะสื่อไทย เข้าชมโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ศูนย์ข้อมูล ห้องควบคุมเครื่อง และชมห้องวิจัยตรวจสอบสารเคมีและชีวภาพ ดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาข้อมูลเขื่อนต้นแบบการผลิตไฟฟ้าในสปป.ลาว ส่งขายไทย 90เปอร์เซนของกำลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่่่งเป็นกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่่่ยนความสัมพันธ์สื่่่่่อมวลชนไทย-ลาว

 นายพุทธกร หลวงโยธา ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บ.ไฟฟ้าน้ำเทิน2 จก.ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์การเรียนสหกรณ์หนองบัวคำ เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจาก 16 หมู่บ้าน สร้างงานในการจัดทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผ้าไหมผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร