สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ปี 2563


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ปี 2563

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก ประจำปี 2563 โดยปีนี้จะมีกำหนดมอบทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  รวมทั้งยังคงยกเลิกการกำหนดเพดานเงินเดือนกับสมาชิกฯผู้ขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เนื่องจากสื่อหลายแขนงประสบปัญหาเศรษฐกิจ สมาชิกบางส่วนต้องถูกเลิกจ้าง มาตรการดังกล่าวคงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกฯในยามนี้ได้ระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ทุนการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาฯ คือทุนที่ให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.) โดยให้ปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 2.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือทุนที่สมาคมฯได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี ให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน สมาชิกที่ได้รับทุนต่อเนื่อง จะได้รับทุนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบ ฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ถนนสามเสน โทร.  02 - 668 9422  หรือ ดาวน์โหลด จากเว็บไซต์  www.tja.or.th  ซึ่งสมาชิกที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถขอรับทุนต่อเนื่องที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีได้อีก โดยสมาคมฯจะประกาศแจ้งรายละเอียดทุนต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 โดยสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดา แต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันพุธที่  4  มีนาคม  2563 เวลา  10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.           ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๒

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๑.๓๐ น.           พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคม

๑๒.๓๐ น.                รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.           ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย

และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

ณ ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ชั้น ๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๓.๓๐ น.           พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (อายุ ๖๐-๙๔ปี)

หมายเหตุ * ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ  พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดแบบฟอร์มทุน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2563

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท (  )สามัญ (  ) วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….………………………เงินเดือน..............................อีเมล์..............................................

บุตรที่ประสงค์จะรับทุนการศึกษาชื่อ……………………………………..……………………….…………

จบการศึกษาระดับชั้น……………………………………………….จากสถาบัน…………………………………..

ศึกษาต่อระดับชั้น……………………………………………………จากสถาบัน…………………………………..

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(  ) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2563

(  ) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(  ) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(  ) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(  )หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(  )หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(  )อื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้สมาคม ฯ แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าว ตามที่อยู่ …………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………….……..

โทรสาร……………………………….มือถือ…………….……………..…….

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563