ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย ผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วย ผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ สมัยที่ ๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓  มีมติอนุมัติรับสมาชิกสมาคมฯจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

๑.         นางยุพิน พงษ์ทอง                      หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

๒.         นายวรกร เข็มทองวงศ์                 สำนักข่าวไทยโค๊ด

๓.         นายสมจิตร ปริปุนะ                    สถานีข่าว News๑

๔.         นายยุทธนา บุตรโต                     ไทยรัฐทีวี

๕.         นายอมรเดช ชูสุวรรณ                 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์

๖.         นายสมชาย บุญเหลือ                 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์

๗.         นายจรัญ ชุ่มเงิน                         สำนักข่าวเดอะไทยเพรส

ขอให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะ

จัดในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อจะได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป กรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๓ ได้ ท่านสามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๔ ได้อีกครั้ง (ทั้งนี้ท่านต้องมีคุณสมบัติในการสมาชิกตามระเบียบสมาคมฯอย่างครบถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๖๓