ประกาศ รายชื่อสื่อมวลชนได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน”


รายชื่อสื่อมวลชนได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร
“อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน”


รายชื่อสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และชมรมเพื่อเพื่อน โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโอกาส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย เยี่ยมชมร้านกาแฟสร้างอาชีพต้นแบบ สาขาวิภาวดี 62 การบรรยายหัวข้อ “ทำร้านกาแฟอย่างไรให้ยั่งยืน” โดย คุณอาทร นาคพนม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย CP GROUP และWork Shop กาแฟร้อน/กาแฟเย็น

ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรและเงินมัดจำคืน


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1 กรกนก เปลี่ยนสกุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
2 กษมา ศิริกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
3 กัลย์ฐิตา โชคศักดาเศรษฐ์ อิสระ
4 ขนิษฐา สุโกมล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
5 จตุรงค์  แสงโชติกุล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
6 จักรกฤษณ์ กุหลาบคีรี เนชั่นทีวี
7 จีรนันท์ โคเฟื่อง สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
8 ชยางกูร  นักร้อง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
9 ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ กองทุนเพื่อเพื่อน For Friends
10 ชุติกาญจน์ แฮนด์เลย์ Thai Business News (Studio Magenra)
11 ชุมพล แก้วแจ่ม หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
12 ชุลีพร อร่ามเนตร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
13 ณัฏฐณิชา ธนฉันท์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
14 ณัฐนันท์ จุฑากรณ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
15 ณิชาภัทร อินทรกล่อม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
16 ดรงค์ ฤทธิปัญญา ผู้จัดการออนไลน์
17 ทิพยวดี ผุดประภากุล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
18 เทียมใจ ทองเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
19 ธทรง อัศวเสนา สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
20 ธนพล  บางยี่ขัน อิสระ
21 ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์
22 นฤนุช  สุนทรศิริ อดีตผู้สื่อข่าวโพสต์ทูเดย์
23 นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
24 บุศรินทร์ วรสมิทธิ์ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
25 ปฐมพร มาลีถาวร โทรทัศน์รัฐสภา
26 ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
27 ปัทมภรณ์ คงคาน้อย กองทุนเพื่อเพื่อน For Friends
28 ปาริชาติ บุญเอก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
29 ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์ บมจ.อสมท
30 มณีนาถ  อ่อนพรรณา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
31 วรกร เข็มทองวงศ์ สำนักข่าว Thaiquote
32 วรรณวิไล ยาปัน สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
33 วรลักษณ์ อโนทัยสินทวี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
34 วราภรณ์ กันยาเฮง สำนักข่าว INN
35 วันทนา อรรถสถาวร สำนักข่าว Thaiquote
36 วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
37 วิมุตตา ทอมลิน www.Hoonsmart.com
38 ศิริทรัพย พืชโพธิ์งาม หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย
39 สวัสดิ์ เครือบุญ นิตยสาร กอล์ฟ นิวส์
40 สสพินทุ์  ฉิมบรรเลง โทรทัศน์รัฐสภา
41 สิทธิเดช ผุดประภากุล สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
42 สิริเกษ กองจันทึก อิสระ
43 สุพัตรา ศรีปัจฉิม สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
44 สุภาภรณ์ อัษฎมงคล อิสระ
45 เสด็จ บุนนาค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
46 เสาวนีย์ ใยโพธิ์ทอง บริษัท บลูสกาย แชนแนล จำกัด (อดีต)
47 หนึ่ง​ แสนสองเมือง สถานีโทรทัศน์ ช่อง​ 3
48 อติ บุญเสริม New18 (นิวทีวี)
49 อัจจิมาพร พิกุลทอง สถานีโทรทัศน์ True4U
50 อาทิตยา วิชิตานุรักษ์ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
51 อารีรัตน์ แซ่ตั้ง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
52 อำนวย จันทะริส Bluesky chantarise
53 อิทธิพล เอี่ยมเชย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการหลักสูตร อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโอกาส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

07.30-08.30 น.               ลงทะเบียน / รับประทานอาหารเช้า

08.30-09.00 น.               เยี่ยมชมร้านกาแฟสร้างอาชีพต้นแบบ สาขาวิภาวดี 62


09.00-09.10 น.

กล่าวต้อนรับโดย
คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโดย

คุณมงคล บางประภา                   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คุณอัญชลี อับดุล                         ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
คุณชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์           ผู้แทนชมรมเพื่อเพื่อน For Friends

กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานโดย

คุณนุชรัตน์  พรพุทธษา  (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสด้านธุรกิจแฟรนไชส์)


09.00-11.30 น.               บรรยายหัวข้อ “ทำร้านกาแฟอย่างไรให้ยั่งยืน”

โดย คุณอาทร นาคพนม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย CP GROUP

11.30-12.30 น.               ถ่ายภาพหมู่ และ รับประทานอาหารกลางวัน

12.30-15.30 น.               Work Shop กาแฟร้อน/กาแฟเย็นโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ

15.30-16.00 น.               พิธีมอบใบประกาศนียบัตร  และปิดงาน