สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ยกระดับจริยธรรมสื่อในอาเซียน

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2565 ที่เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซียโดยมีสมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (the Indonesian Journalists Association - PWI)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา ส่วนตัวแทนจากสิงคโปร์และเมียนมาไม่ได้มาร่วมประชุม

สำหรับตัวแทนสื่อมวลชนไทยที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน , นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน, นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, และนายกฤษติน นิลมานนท์ คณะทำงานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่กรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน มีนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นประธานดำเนินการประชุม ตัวแทนองค์กรสื่อแต่ละประเทศได้รายงาน สถานการณ์ของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศ ตลอดจนการปรับตัวในช่วงเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 และการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านหลังการประชุม ในที่ประชุมได้มีแผนปฏิการของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่ออกเป็น “ปฏิญญาบาหลี 2022” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจของสื่อมวลชนในอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและอาเซียน รวมทั้งรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสาร และกระชับความร่วมมือในการยกระดับจริยธรรมสื่อของประเทศสมาชิก นอกจากนี้แต่ละประเทศได้เสนอกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อระหว่างประเทศ สำหรับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดภาพข่าวอาเซียนในปี 2566จากนั้น Atal S Depari นายกสมาคมสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (the Indonesian Journalists Association -PWI) ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนคนใหม่ ต่อจากนายเทพชัย หย่อง

#สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(CTJ)