ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ ผลการพิจารณารับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยผลการพิจารณารับสมาชิกสมาคมฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓

ผลการพิจารณารับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒  สมัยที่ ๒๐  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  มีมติอนุมัติรับสมาชิกสมาคมฯจำนวน  ๒๑ คน ประกอบด้วย

๑.  นายธีรนัย จารุวัสตร์                                ข่าวสด

๒.   นายชาลี นวธราดล                                 มติชน

๓.  นางสาวภัทรดา มณี                                ประชาชาติธุรกิจ

๔.  นายอำนาจ ดิสขำ                                   ประชาชาติธุรกิจ

๕.  นายณัฐดนัย ใหม่ซ้อน                             สำนักข่าวอิศรา

๖.  นางสาวณัฏฐพัชร ทัศนรุ่งเรือง                  สำนักข่าวอิศรา

๗.  นางสาววีณา โดมพนานดร                       สำนักข่าวอิศรา

๘.  นางสาวอัญชิสา เทพบัวทอง                     สำนักข่าวอิศรา

๙.  นายศุภเดช ศักดิ์ดวง                               สำนักข่าวอิศรา

๑๐. นางสาวศจีมาศ คงธนาไพบูลย์                 เดลินิวส์

๑๑. นางสาวอมรรัตน์ ทำเนาว์                         เดลินิวส์

๑๒. นายวรทัศน์ กองทรัพย์โต                          เดลินิวส์

๑๓. นางสาวจารุวรรณ อินทรายุธ                     เดลินิวส์

๑๔. นายสุเมธ จันสุตะ                                   AEC10NEWS

๑๕. นายอณุรักษ์ พุ่มพวง                               AEC10NEWS

๑๖. นางสาวจุรัรัตน์ ทิมากูร                            AEC10NEWS

๑๗. นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตน์มโนกร                HOONSMART

๑๘. นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์                   HOONSMART

๑๙. นางสาวโสภาวดี ธเนตปราโมทย์               HOONSMART

๒๐. นางสาวอัจจิมาพร พิกุลทอง                     True4U

๒๑.  นายชาญยุทธ ปะวะขัง                            คมชัดลึก


ขอให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อจะได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป กรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๓ ได้ท่านสามารถมาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ปี ๒๕๖๔ ได้อีกครั้ง  (ทั้งนี้ท่านต้องมีคุณสมบัติในการสมาชิกตามระเบียบสมาคมฯอย่างครบถ้วน)ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓