ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ที่ สขนท.นว. ๑๖๙/๒๐/๒๕๖๓

๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

 

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

๒. ข้อเสนอและร่างเปรียบเทียบข้อบังคับ

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี๒๕๖๒  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๒  และเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันพุธที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานพิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในเวลา ๑๑.๓๐ น. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก เวลา ๑๑.๔๕ น. และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด

๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒. ข้อเสนอและร่างเปรียบเทียบข้อบังคับ

๓. งบดุลประจำปี ๒๕๖๒

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@