ประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนที่ต้องเป็นแบบอย่างและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จึงเห็นควรออกเป็นมาตรการสําหรับสมาชิก ผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ ที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  และงานดินเนอร์ทอล์ค วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้ (กำหนดการตามเอกสารแนบ)

 

1.ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งเจ้าตัวมีอาการป่วย มีไข้ มีอาการไอ ขอให้งดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความสบายใจของผู้ร่วมงานโดยรวม และปีนี้อนุโลมไม่ต้องนำบุตร-ธิดามาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา (4 มีนาคม 2563)

 

2. สมาคมนักข่าวฯ จะทำการทำความสะอาด เช็ดล้าง ฆ่าเชื้อโรค ห้อง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ฯต่างๆ ภายในอาคารซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่วันที่ 4 มีนาคม 2563 รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ เพื่อรองรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการความมั่นใจในการร่วมมือ

 

ทั้งนี้สมาคมนักข่าวฯ ขออภัยในความไม่สะดวกกับมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากวชิรพยาบาลจัดส่งหน่วยแพทย์และพยาบาลมาอำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทั้งวันที่ 4 มีนาคม และวันที่ 5 มีนาคม และสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรี อาทิ ตรวจหู ตรวจตาและตรวจมวลสารร่างกาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อให้สมาชิกและผู้ร่วมงานได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเองต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย