ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต”

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต” เพื่อให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการคลี่คลายภาวะวิกฤต หรือสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชน

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Studio 1 สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ