ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๓

 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สมัยที่ ๒๑ ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ  ดังนี้

 

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายมงคล บางประภา  (บางกอกโพสต์)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นางสาวน.รินี เรืองหนู (มติชน)                              อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า)                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)          อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ

นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)                             อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายวัฒนะชัย  ยะนินทร(ผู้จัดการ)                        เหรัญญิก  สมาคมฯ

นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)          รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายวัสยศ งามขำ (บางกอกโพสต์)                        รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา (เดลินิวส์)                    นายทะเบียน

นางสาวอุบล ชาญปรีชาสมุทร (เดลินิวส์)               ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายธีรนัย จารุวัสตร์ (ข่าวสด)                               กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (บางกอกโพสต์)                    กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก)                      กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายชำนาญ ไชยศร (ไทยรัฐ)                                 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)                             กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

 

กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ

นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน)                          ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์)                             นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)

ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)