สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “TJA 65th Anniversary”

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

TJA  65th Anniversary”

วันพฤหัสบดีที่  ๕  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์  โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชดำริ

๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๘.๓๐ น.       พิธีกรกล่าวต้อนรับ

วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

๑๘.๔๐ น.       ปาฐกถาพิเศษ

นวัตกรรมสื่อเปลี่ยนโลก;มุมมองภาครัฐ  ความพร้อมในการรับมือ

โดย             ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๑๙.๒๕ น.       พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๑๙.๕๐ น.       แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

๒๐.๐๐ น.       การบรรเลงดนตรีจากวง The Eye Linner (วงดนตรีของสื่อมวลชน)

หมายเหตุ เริ่มบริการอาหารเวลา ๑๘.๓๐ น.