ประกาศ การบริหารจัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศ การบริหารจัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้การแพร่ระบาดจากโรคระบาด (Epidemic) เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก (Pandemic) อย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมทั้งมีมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวในพื้นที่กทม.-ปริมณฑล และภูมิภาค งดกิจกรรมรวมคนจํานวนมาก ลดการเดินทาง เหลื่อมเวลาทำงาน สนับสนุนการทํางานที่บ้าน พร้อมกับให้ใช้ระบบประชุมผ่านคอนเฟอร์เร๊นซ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน ที่ต้องเป็นแบบอย่างและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จึงเห็นควรออกเป็นมาตรการสําหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ภายในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อไม่เป็นภาระในการคลี่คลายสถานการณ์ และลดความเสี่ยงของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วย จึงออกมาตรการดังนี้
  1. ให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯใช้วิธีการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้อำนาจผู้จัดการสมาคมฯในการบริหารความเหมาะสม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
  2. ให้งดและเลื่อนการประชุมกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกไปก่อน หรือ ใช้การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องหารือ เพื่อไม่ให้กระทบการบริหารงาน สมาชิกและองค์กรภายนอก
  3. ปฏิเสธการขอเช่าใช้สถานที่จากองค์กรภายนอกในการจัดประชุม /เสวนา / สัมมนา ไว้ก่อน สำหรับองค์กรภายนอกที่มีการติดต่อหลังจากประกาศฉบับนี้ ส่วนองค์กรใดที่แจ้งเช่าสถานที่ก่อนประกาศฉบับนี้ ขอเป็นความรับผิดชอบขององค์กรนั้น ให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมโรครองรับอย่างรัดกุม
  4. หากมีประเด็นอื่นๆที่จะต้องพิจารณามาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศข้างต้น ให้มีการหารือและอนุมัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ประกาศมีผลในทางปฏิบัติหลังจากคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563