ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เรื่องการมาแสดงตัวของสมาชิกสมัครใหม่

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เรื่องการมาแสดงตัวของสมาชิกสมัครใหม่

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๕  ว่าด้วยสมาชิกภาพ วรรคที่สาม ความว่า “ เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว  ให้ผู้นั้นไปแสดง ตัวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมตาม  ข้อ  ๒๙  พร้อมทั้งนำเงินค่าสมัครและค่าบำรุงมาชำระให้เสร็จสิ้น  จึงจะมีผลให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์” และ หมวด ๙   การประชุมใหญ่  ข้อ ๒๙  (๒)  ให้ผู้สมัครสมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติรับรองสมาชิกสมัครใหม่ ดังนี้

 

สามัญสมาชิกจำนวน ๓๒ คน ประกอบด้วย

๑.         นายสุเมธ จันสุตะ                                   AEC๑๐NEWS

๒.         นางสาวจุรีรัตน์ ทิมากูร                            AEC๑๐NEWS

๓.         นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตน์มโนกร                HOONSMART

๔.         นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์                   HOONSMART

๕.         นางโสภาวดี ธเนตปราโมทย์                     HOONSMART

๖.         นางยุพิน  พงษ์ทอง                                 กรุงเทพธุรกิจ

๗.         นายธีรนัย จารุวัสตร์                                ข่าวสด

๘.         นายชาญยุทธ ปะวะขัง                            คมชัดลึก

๙.         นายวรทัศน์ กองทรัพย์โต                          เดลินิวส์

๑๐.      นางสาวจารุวรรณ อินทรายุธ                     เดลินิวส์

๑๑.      นางสาวศจีมาศ คงธนาไพบูลย์                 เดลินิวส์

๑๒.      นางสาวอมรรัตน์ ทำเนาว์                         เดลินิวส์

๑๓.      นายอำนาจ ดิสขำ                                   ประชาชาติธุรกิจ

๑๔.      นางสาวภัทรดา มณี                                ประชาชาติธุรกิจ

๑๕.      นายเกษตร  ชนะเสรีชัย                            ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๑๖.      นายมนตรี  ปิ่นบุตร                                 ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๑๗.      นางสาวศุภมาศ  แย้มสรวล                      ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๑๘.      นางสาววิมุตตา  ทอมลิน                         โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์

๑๘.      นายสมชาย  บุญเหลือ                             โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์

๒๐.      นายอมรเดช  ชูสุวรรณ                             โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์

๒๑.      นายชาลี นวธราดล                                 มติชน

๒๒.      นายวรกร  เข็มทองวงศ์                            สำนักข่าวไทยโค๊ด

๒๓.      นางสาวณัฎฐณิชา  ธนฉันท์                     สยามรัฐ

๒๔.      นางสาวนลินี  กุลประสิทธิ์                       สยามรัฐ

๒๕.      นายจรัญ  ชุ่มเงิน                                    สำนักข่าว เดอะไทยเพรส

๒๖       นายณัฐดนัย ใหม่ซ้อน                             สำนักข่าวอิศรา

๒๗.      นางสาวณัฏฐพัชร ทัศนรุ่งเรือง                  สำนักข่าวอิศรา

๒๘.      นางสาววีณา โดมพนานดร                       สำนักข่าวอิศรา

๒๙.      นายศุภเดช ศักดิ์ดวง                               สำนักข่าวอิศรา

๓๐.      นางสาวอัญชิสา เทพบัวทอง                     สำนักข่าวอิศรา

 

วิสามัญสมาชิกจำนวน ๕ คน

๑.         นายสมจิตร  ปริปุระ                                NEW๑

๒.         นางสาวอัจจิมาพร พิกุลทอง                     True๔U

๓.         นายสกนธ์  จินดาวรรณ                           อสมท

๔.         นายอรรถพล  เลิศล้ำ                               สำนักข่าวไทย

๕.         นายยุทธนา  บุตรโต                                ไทยรัฐ ทีวี

 

รายชื่อผู้สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้มาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ ๒๕๖๓

๑.       นายอณุรักษ์ พุ่มพวง                                 AEC๑๐NEWS

 

รายชื่อผู้สมัครสมาชิก แต่ไม่ได้มาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

๑.         นางสาว นันทวัณ  หวังอุดมสุข                 TV ASAHI

๒.         นางสาว ชุติมณฑน์  คำภา                       ฐานเศรษฐกิจ

๓.         นางสาว ภาพิมล  ธนรุ่งเจริญกิจ               ฐานเศรษฐกิจ

๔.         นายเมธา  สกาวรัตน์                               ฐานเศรษฐกิจ

๕.         นายวรธาร  ทัดแก้ว                                 โพสต์ทูเดย์

๖.         นางสาว สุกัญญา  ตระกูลสุขโข               โพสต์ทูเดย์

๗.         นายพรายแก้ว  บัวสำอางค์                       วิสามัญฯ ๒๕๖๒