ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร โดยผู้สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย มาที่ E-mail;tjareporter@gmail.com ภายในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน้าที่รับผิดชอบ

๑.ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการโครงการ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

๓. ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ

๔. ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว จัดทำ vdo ตัดต่อ ถ่ายภาพ และผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ

๕. ดูแลเวบไซต์ และสื่อช่องทางอื่นๆ ของสมาคม

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

๑. ไม่จำกัดอายุและเพศ

๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

๓. สามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้

๔. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ Social Media ได้ดี

๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร  สามารถทำงานเป็นทีม  ติดต่อประสานงานได้ทุกระดับ

๖. มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ

สมาคมฯ จะพิจารณาเงินเดือนให้ตามประสบการณ์ ส่วนสวัสดิการอื่น ประกอบด้วย สวัสดิการประกันสังคม สวัสดิการเงินสะสมพนักงาน สวัสดิการประกันสุขภาพ ค่าตอบแทนทำงานวันหยุด และค่าทำงานล่วงเวลา

การทดลองงาน

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องทดลองงานไม่เกิน  ๑๒๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๓

 

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย