แบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาการดำเนินการของ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”

หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย เข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ของ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” กลับมาดำเนินการและขับเคลื่อนได้มากขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโรค

แต่เพื่อให้การขับเคลื่อนไปข้างหน้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและตอบโจทย์ของสถานการณ์ของวิชาชีพ จึงต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ อดีตกรรมการบริหาร อนุกรรมการ คณะทำงาน สมาชิก เพื่อนรวมวิชาชีพ นักวิชาการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป และองค์กรภายนอก เพื่อเป็นเข็มทิศทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ของกร

แบบสำรวจ

https://forms.gle/fw9YyyvZRqy71CkB9