ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผลการพิจารณาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร รอบแรก

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผลการพิจารณาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร รอบแรก

 

คณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองใบสมัคร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร  จากใบสมัครจำนวน ๕๐ คน  ได้มีมติคัดเลือกผู้สมัครจำนวน ๑๒ คน เพื่อเข้ารอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการทำข่าว มีรายชื่อดังนี้

 

๑. คุณกรธวัช กาศอุดม

๒. คุณชุติกาญจน์  รัตนวิไล

๓. คุณณพิชญา เพ็ชรนิล

๔. คุณณัฐชา บุญเมือง

๕.คุณนิตยา  สุดสายตา

๖.คุณนิสารัตน์  มีปัญญา

๗.คุณเนตรณดา จักษุสุวรรณ

๘.คุณปารมี ขันธ์แก้ว

๙.คุณมนัสวี แผนสมูรณ์

๑๐.คุณละอองดาว  สีสุพันธ์

๑๑.คุณวิชญดา ศรีพูล

๑๒.คุณสุนทรีย์  ฐิตะสุวรรณ

 

จึงขอเชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๑๒ คน เข้าสู่รอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการทำข่าว ในวันพฤหัสบดีที่

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลลา ๐๙.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยขอให้นำอุปกรณ์ในการทำข่าวมาด้วยเพื่อใช้ในช่วงของการทดสอบทักษะการทำข่าว

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณขนิษฐา สุโกมล ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคมฯ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย