ครบรอบ 40 ปี “สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”

ครบรอบ 40 ปี “สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”

 

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นัดคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ร่วมประชุม เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้ง “สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญหลายหัวข้อ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ, เรื่อง ฐานะการเงินของสมาพันธ์, เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร, เรื่องความคืบหน้า สมาพันธ์หนังสือพิมพ์อาเซียน, และเรื่องการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามตามคำเชิญ, โดยในวันนี้ได้เลื่อนการเลือกตั้งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกไปโดยกำหนดวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. จะมีการประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน, นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน, นายบัณฑิต รัชวัฒนธานินทร์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์, พร้อมด้วยนายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์, นายสุรชัย วิเศษโสภา รองประธานสมาพันธ์, นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมการบริหารสมาพันธ์, นายภากร ยังแจ่ม กรรมการบริหารสมาพันธ์, พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์, เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมอิศราอมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศไทย (ตรงข้ามรพ.วชิระ) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ

 

http://www.ppat2508.org/?p=6432