ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ ประชุม เตรียมความพร้อมจัดอบรมนักวิชาการวิชาชีพสื่อ

นางสาวน.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับทีมวิชาการสมาคมฯ ประกอบด้วย ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ผศ. ดร. สกุลศรี ศรีสารคาม อ. ภัทราวดี ธีเลอร์ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ และนางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรวารสารศาสตร์แห่งอนาคต ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กทม. โดยมีนักวิชาการและวิชาชีพสื่อเข้าร่วม ๕๐ คน