(วันสุดท้าย 29 กค. 63) ขยายเวลาให้สมัครรับทุนต่อเนื่องสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิก ปี 2563

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขยายเวลาให้สมัครรับทุนต่อเนื่องสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิก ปี 2563

นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเอสซีจีสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาสมาชิก เป็นปีที่ 13 จำนวน 10 ทุน  โดยเป็นทุนที่มอบให้สามัญสมาชิกที่มีบุตร-ธิดา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน สมาชิกที่ได้รับทุนต่อเนื่อง จะได้รับทุนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้หากสมาชิกมีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถยื่นความจำนง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม  โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบ ฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ถนนสามเสน โทร.  02 - 668 9422  หรือ download จาก www.tja.or.th   โดยในรอบนี้ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่รับทุนส่งเสริมการศึกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สามารถยื่นขอรับทุนต่อเนื่องได้  ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องคืนทุนส่งเสริมการศึกษาให้สมาคมฯ ภายในหนึ่งเดือน นับจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติทุน

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดแบบฟอร์มขอทุน

@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี  2563

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2563 สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก (มอบไปแล้วเมื่อ 4 มีนาคม)  และ 2.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง โดยทุนการศึกษาต่อเนื่องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2563 ขึ้นเป็นปีที่ 13 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติ

(1) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

(3)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

(4) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี

(5) ผู้รับทุนควรจะต้องต้องมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ในระหว่างที่รับทุน นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5 ในแต่ละปีการศึกษา หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่ำ 2.5 มูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์การให้ทุน

(6) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น

(7) สำหรับนักเรียนที่เรียนสายอาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

2. สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(2) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(3) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

 

3. หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(1) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(3) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(4) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(5) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(6) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

 

4. กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน 5  คนประกอบด้วย 1. เลขาธิการ สมาคม

2. เหรัญญิก สมาคม 3. นายทะเบียน สมาคมฯ 4.อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม และ 5.ผู้แทนกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

 

5. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม  2563 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. 02-668-9422 หรือ download จาก www.tja.or.th

 

ยื่นแบบฟอร์มภายใน 29 กรกฎาคม  2563

ประกาศผลการพิจารณา 30 กรกฎาคม  2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม  2563

 

 

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2563

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมฯ

1.1 ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท (  ) สามัญ (  ) วิสามัญ

อายุ.................................สังกัด………………………………………ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………….…………………เงินเดือน........................................................................

1.2 สถานภาพสมรส    (  )สมรส/อยู่ด้วย  (  )หย่าร้าง   (  )เป็นม่าย    (  )อื่นๆ.............................

1.3 ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส (นาย/นาง)…………………………………อายุ……………………….………………

อาชีพ………………..…………… ตำแหน่ง.....……………..……………รายได้………………..……………………

1.4 จำนวนบุตร.....................คน กรุณาระบุข้อมูลในตารางด้านล่าง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

การศึกษาอยู่ในระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวบุตร-ธิดา สมาชิก (ผู้รับทุนการศึกษา)

2.1 ชื่อ-นามสกุล(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………………………….………………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................อายุ.................................

2.2 การศึกษาของผู้รับทุน

(  ) มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น..................โรงเรียน...................................................................

(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น..................โรงเรียน...............................................................

(  ) ปวช. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...................................................................

(  ) ปวส. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................................

(  ) ปริญญาตรี ชั้นปี..........ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................................

2.3 ผลการเรียนล่าสุด............................................................................................

2.4 ตำแหน่งของผู้รับทุนในขณะที่รับการศึกษา เช่น หัวหน้าชั้น,ประธานนักเรียน,

...................................................................................................................................

2.5 กิจกรรมต่างๆ ของผู้รับทุนที่เข้าร่วมในขณะที่รับการศึกษา

....................................................................................................................................

2.6 เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องครั้งนี้

..................................................................................................................................

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(  )  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2563

(  )  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(  )  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(   )  สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(   )  หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(   )  หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(   )   หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

(    )  อื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวัน 29 กรกฎาคม 2563  (กรุณากรอกข้อมูลอย่างละเอียด หากกระดาษไม่พอสามารถเขียน

เพิ่มในกระดาษ A4