ขอเชิญผู้สื่อข่าวการเมือง เข้าร่วมอบรม ‘การทำข่าวการเมืองด้วยมุมมองความยุติธรรมทางเพศ’ จัดโดยสมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ นิเทศ จุฬาฯ และมูลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตย

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดโครงการวิจัยและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอข่าวการเมืองด้วยมุมมองความยุติธรรมทางเพศ" ร่วมกับ  Westminster Foundation for Democracy ประเทศไทย และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) สร้างความเข้าใจและทักษะในการรายงานข่าวด้วยมุมมองความยุติธรรมทางเพศโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง 

2)สนับสนุนให้ผู้ทำงานด้านสื่อสามารถสร้างเครือข่ายกับผู้หญิงที่มีความตื่นตวัทางการเมือง ทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการจากทั่วประเทศ

และ 3) จัดทำคู่มือสำหรับสื่อในการรายงานข่าวด้วยมิติความเท่าเทียมทางเพศผ่านกระบวนการวิจัย สังเคราะห์ข้อมูลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นอกจากนี้คณะผู้จัดเล็งเห็นว่า การรายงานข่าวด้วย มิติความเท่าเทียมทางเพศนี้มีความสำคัญยิ่งที่นำ ไปสู่เป้าหมายในการรายงานข่าวรูปแบบต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ที่เปิดกว้างให้กับผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศทำให้การรายงานข่าวมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

การอบรมจะประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ได้แก่

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 และ

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ เวลา 9.00-16.30 น. โดยผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมไปถึงค่าการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารในระหว่างการเดินทางและเข้าร่วมประชุมตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิ Westminster Foundation for Democracy

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ugv6Q31Zu4uMgwQidB6dDtmr3-Ki681KbfnnALWHIIO_kQ/viewform?usp=sf_link โดยทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม 1 คน ต่อ 1 สำนักข่าวหรือองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ของผู้ได้รับคัดเลือก