ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานข่าว : กรณีการชุมนุมทางการเมือง”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

 “การปฏิบัติงานข่าว : กรณีการชุมนุมทางการเมือง”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานข่าว : กรณีการชุมนุมทางการเมือง”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม  จำนวน ๒๘ คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ดังนี้

๑          ไปรยา กานิล                                         ๒         กฤตติยา โพธิ์รัศมี

๓         กัญมณฑ์ แต้มวิโรจน์                              ๔         กันตภณ บุ่งหวาบ

๕         จักรี ทิพบุญชู                                         ๖          จิรเมธ กลับวงษ์

๗         ชิตภากรณ์  โกบุตร                                 ๘         ณัฏฐ์นรี เฮงสาโรชัย

๙         ดาวิด ชาห์โลม                                       ๑๐       ทีฆายุพักตร์  คงสำรวย

๑๑       เทพดล สิงห์โต                                       ๑๒       บุญมี  กาษรเส

๑๓       รสวรรณ​  หงษ์สุวรรณ์                             ๑๔       วันวิสาข์ โปทอง

๑๕       วีรฉัตร ชวดชุม                                       ๑๖       สมพงษ์ จิ๊ประยูร

๑๗       สรวิชญ์ บุญจันทร์คง                              ๑๘       สิทธิเดช ผงสิริ

๑๙       สิมิลัน จำนงค์ทอง                                  ๒๐       สุธิวัฒน์ ครุฑสุธา

๒๑       อมราวดี บัวสองสี                                   ๒๒       อาดัม สังข์ศิลปชัย

๒๓       เอกสิทธิ์ ชูวารี                                   ๒๔       งามเกศ ทาสาลี

๒๕       สุดารัตน์ สร้างถิ่น                                   ๒๖       กฤษดาการ เลียบวงศ์

๒๗       ตรีรัก ตั้งธรรมวานิช                                   ๒๘       ธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงศ์

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปยัง โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  

ณ บริเวณลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.