ประกาศ การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว – ภาพข่าว ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

ดาวโหลดจดหมายและประกาศ

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม  2564  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงการจัดประกวดข่าว และภาพข่าว  ชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  ขึ้น  อันเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี    เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน  อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม 3 ประเภท คือ

1. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล   2. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  และ 3. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

สำหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว  ประจำปี 2563 มีประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทรางวัล

1. ประเภท  ข่าว  แบ่งเป็น

1.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

1.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

1.3       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ประเภท ภาพข่าว  แบ่งเป็น

2.1       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 รางวัลยอดเยี่ยม

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2.2       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1       

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2.3       รางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2     

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 3. ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แบ่งเป็น

3.1       รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัล ดีเด่น

จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ  30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3.2       รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัล ชมเชย

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ  10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1.  ข่าว และ ภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวด  จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์สำนักข่าว ที่สังกัดทำหนังสือรับรองการส่งประกวด

2.  ข่าว ทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน  และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัลข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล  และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน

3.  ข่าว  ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ หรือโพสต์บนเว็บไซต์พร้อมลิงค์ข่าว  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4  จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน 14 ชุด

4. ข่าว ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับหรือโพสต์บนเว็บไซต์พร้อมลิงค์ข่าว พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4   จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน  10 ชุด

5.  กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง 2 ประเภท  ผู้ส่งจะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหากตามจำนวนชุดที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท

6.  ข่าว  ที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท  จะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน  ราย 3 วัน  หรือ  รายสัปดาห์  ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย  ด้วยภาษาไทย  หรือ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)หรือโพสต์บนเว็บไซต์สำนักข่าว  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563  ถึง  วันที่ 31 ธันวาคม 2563  สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ  ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย

7. ภาพข่าว ที่ส่งประกวดชิง รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้อัดขยายภาพข่าว  ขนาด 8  คูณ  10 นิ้ว  จำนวนภาพละ 1 ภาพ พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น หรือพิมพ์หน้าภาพข่าวบนเว็บไซต์ลิงค์ภาพข่าว และไฟล์ภาพดิจิตอลมาด้วย โดยมีขนาดไฟล์ภาพตั้งแต่ 1 เมกกะไบต์ขึ้นไป และต้องเป็นไฟล์ภาพข่าวจากการถ่ายภาพไม่ใช่ไฟล์จากการสแกน หรือสำเนาภาพจากไฟล์วิดีโอ

8.  ภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  ราย 3 วัน หรือ  รายสัปดาห์  ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)หรือโพสต์บนเว็บไซต์สำนักข่าว  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563  ถึง  วันที่  31 ธันวาคม 2563 ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์สำนักข่าว ที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้ฉบับ(หน่วยงาน)ละไม่เกิน 15 ภาพ

9.  ส่งผลงานประกวด  ข่าว  ภาพข่าว และ ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ที่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2668-9422  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง  วันศุกร์ที่ 15  มกราคม 2564 เป็นวันสุดท้าย

หลักเกณฑ์การให้รางวัล

- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

1. จะต้องเป็นข่าวจริง  มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ

2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย

3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม

1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวทำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ(Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์สำนักข่าวจริง

3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย

4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ และห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือตัดต่อภาพที่ส่งประกวด

5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ

6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว

7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลก็ได้

การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล

1.  การตัดสิน ข่าว และ ภาพข่าว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน  แต่ละชุดแยกจากกันการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ 

2.  กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น  คณะกรรมการตัดสินฯ  อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย  หรือ  งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้

3. การประกาศผลการตัดสิน  และการมอบรางวัล  จะมีขึ้นในวันที่  5 มีนาคม 2564  

ประกาศมา ณ วันที่  15  ธันวาคม 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย