4พย52-“News Media In Transition”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประชุมระดมความคิดเห็น
“News Media In Transition”
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน ตรงข้าม รพ. วชิระ
วิทยากร

คุณจักร์กฤษ    เพิ่มพูล
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ     
ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณรุ่งมณี  เมฆโสภณ
สื่อมวลชนอิสระ
คุณรัชนีวรรณ ฤทธิธรรม
Communication Planning Director
Index Creative village


ผู้ดำเนินรายการ
ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ