ประกาศการบริหารจัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (รอบใหม่)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (รอบใหม่)  ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประกาศให้ให้มีมาตรการในพื้นที่ควบคุม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชน ที่ต้องเป็นแบบอย่างและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จึงเห็นควรออกเป็นมาตรการสําหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ภายในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อไม่เป็นภาระในการคลี่คลายสถานการณ์ และลดความเสี่ยงของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วย  จึงออกมาตรการดังนี้ 

  1. ให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯใช้วิธีการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้อำนาจผู้จัดการสมาคมฯในการบริหารความเหมาะสม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
  2. ให้งดและเลื่อนการประชุมกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกไปก่อน หรือ ใช้การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องหารือ เพื่อไม่ให้กระทบการบริหารงาน สมาชิกและองค์กรภายนอก
  3. ปฏิเสธการขอเช่าใช้สถานที่จากองค์กรภายนอกในการจัดประชุม /เสวนา / สัมมนา ไว้ก่อน สำหรับองค์กรภายนอกที่มีการติดต่อหลังจากประกาศฉบับนี้ ส่วนองค์กรใดที่แจ้งเช่าสถานที่ก่อนประกาศฉบับนี้ ขอเป็นความรับผิดชอบขององค์กรนั้น ให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมโรครองรับอย่างรัดกุม
  4. หากมีประเด็นอื่นๆที่จะต้องพิจารณามาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศข้างต้น ให้มีการหารือและอนุมัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม- วันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่  4 มกราคม 2564