การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ปี 2552

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี
หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น
ข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่น
ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒


หลักการและเหตุผล

ในสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์อย่างกว้างขวาง โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้พยายามจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการทำหนังสือพิมพ์ในสถาบันการศึกษาของตัวเอง  และเพื่อฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความชำนาญในงานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จะเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและภาระกิจที่แท้จริงของนักหนังสือพิมพ์มากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการประกวดรางวัล “พิราบน้อย”  (เริ่มปีที่ พ.ศ. ๒๕๓๖)  ควบคู่ไปกับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ”นักข่าวพิราบน้อย”

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์  ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
๒.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา  กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๓.  เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

ประเภทรางวัล
๑. รางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา   “รางวัลพิราบน้อย”
๑.๑ รางวัลดีเด่น-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล      ๒๐,๐๐๐  บาท    ๑ รางวัล
๑.๒ รางวัลชมเชย-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล     ๑๐,๐๐๐  บาท    ๒ รางวัล
๒. รางวัลข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา   “รางวัลพิราบน้อย”
๒.๑ รางวัลดีเด่น-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล      ๑๕,๐๐๐  บาท    ๑ รางวัล
๒.๒ รางวัลชมเชย-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล       ๗,๕๐๐  บาท    ๒ รางวัล
๓. รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา   “รางวัลพิราบน้อย”
๓.๑ รางวัลดีเด่น-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล      ๑๐,๐๐๐  บาท    ๑ รางวัล
๔. รางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่น    “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี”
๔.๑ รางวัลดีเด่น-โล่เกียรติยศ   พร้อมเงินรางวัล        ๕,๐๐๐  บาท    ๑ รางวัล

หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑.หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

๑.๑ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)
(๑) โอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
(๒) ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

๑.๒ เนื้อหาสาระ (Theme & Contents)
(๑) การนำเสนอเนื้อหาของข่าว , บทความ , รายงาน
(๒) ความหลากหลายของสาระ และภาพรวม
(๓) การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความถูกต้อง เหมาะสม
(๔) การจัดวางเนื้อหา และหลักการบรรณาธิกรณ์

๑.๓ แนวคิดรูปเล่ม (Lay-out & Illustration Concept)
(๑) แนวคิดหลัก (Concept)
(๒) เอกลักษณ์ (Identity)
(๓) รูปเล่มเพื่อการสื่อสาร (Lay-out for Communication)

๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณ (Moral & Code of Ethics)
(๑) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
(๒) ความพร้อมในการเข้าสู่วิช่าชีพ

๑.๕ พัฒนาการ (Development)
(๑) การนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
(๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒. ข่าวฝึกปฏิบัติ
๒.๑ คุณภาพ (Quality)
(๑) ความถูกต้องและความเป็นจริง
(๒) ความสมดุล
(๓) ความเป็นปัจจุบัน
(๔) ความสมบูรณ์ (๕Ws ๑H)
(๕) ความถูกต้องและเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๒.๒ คุณค่า (Value)
(๑) เรื่องใกล้ตัว
(๒) ผลกระทบเชิงมูลค่า หรือเชิงสังคม
(๓) เรื่องที่ผิดไปจากปกติวิสัย    
๒.๓ ผลงาน (Performance)
(๑) ศักยภาพที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
(๒) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง
๒.๔ จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
(๑) สำนึกในจริยธรรม
(๒) สะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ

๓. ข่าวสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
๓.๒ พิจารณาผลกระทบในการนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม

๔. สารคดีเชิงข่าวดีเด่น
๔.๑ พิจารณาจากรูปแบบการนำเสนอในลักษณะสารคดีเชิงข่าว
๔.๒ พิจารณาเนื้อหาและประเด็นในการนำเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ

การส่งผลงาน เข้าประกวด
๑. จักต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือข่าวในหนังสือพิมพ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ในหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ฉบับสุดท้ายไม่เกินวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒. หนังสือพิมพ์  ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๑ ฉบับ   ส่งฉบับละ ๑๐ สำเนา
๓. ข่าวแต่ละประเภท ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๓ ข่าว    ส่งข่าวละ ๑๐ สำเนา
๔. กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดทั้ง ๒ ประเภทข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  หรือรางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา  ผู้ส่งจะต้องทำแฟ้มสำเนาแยกต่างหาก
๕. ส่งผลงานมายัง   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  ภายในวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการในวงวิชาการหนังสือพิมพ์   ๙ คน

การประกาศผล
การประกาศผลการตัดสิน  และการมอบรางวัล  จะมีขึ้นในวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๕๓  อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


ประกาศมา ณ วันที่  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๒          
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย