สื่อมวลชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสื่อมวลชน ของ ธอส. เชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ด่วน ภายใน 4 ธันวา เพื่อร่วมรับสิทธิ์

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน    เพื่อนนักข่าว(เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม)

 เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ๕ มีนาคม ของทุกปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีวาระของการพิจารณารับรองสมาชิกใหม่ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเดียวเท่านั้น

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักข่าว สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  มีตำแหน่งและมีรายได้ประจำ และทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  หรือประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ  ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ  

ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือ สถานีวิทยุโทรทัศน์  ที่เสนอข่าวต่อสาธารณชนสม่ำเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม 

สามารถสมัครเป็นวิสามัญสมาชิก  ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑)     กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หรือ

ส่งผ่านกรรมการบริหารสมาคมที่อยู่ในสังกัด   ภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒) เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณารับรองใบสมัครของท่านแล้ว ทางสมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อมาแสดงตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท พร้อมค่าบำรุงสมาชิกปีแรกอีก ๓๐๐ บาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ที่ทำการของสมาคม

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์โดยสมบูรณ์และมีศักดิ์และสิทธิในฐานะสมาชิกของสมาคมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มา ณ โอกาสนี้

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิในโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสื่อมวลชน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กรุณาส่งใบสมัครสมาชิกภายในวันศุกร์ ๔ ธันวาคม และมาแสดงตัวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก (PDF)

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก (doc)