การสัมมนานักข่าว ปี 2553

การสัมมนานักข่าว ปี 2553

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศรา ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวประจำปี 2553 เมื่อระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่บ้านสวนสาลิการีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยในปีนี้มีนักข่าวเข้าร่วม จำนวน 28 คน