ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

 

 

 

ประกาศ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยแก่บุคคล คณะบุคคล และนิสิตนักศึกษา (ซึ่งกำลังทำวิทยานิพนธ์) ที่สนใจศึกษาวิชาชีพสื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์) ในประเด็นทางจริยธรรม หรือประเด็นที่เป็นผลกระทบจากสื่อใหม่ ทุนละ ๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท

 

ผู้ประสงค์จะขอรับการอุดหนุน โปรดส่งโครงการศึกษา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาหรือหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ระบียบและวิธีการศึกษาวิจัย (รูปแบบ ประชากร เครื่องมือ การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล) ระยะเวลาในการศึกษา (แผนดำเนินการศึกษาตลอดโครงการ) งบประมาณ ชื่อและประวัติผู้ศึกษา มายังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๖๖๘-๙๙๐๐ หรือ ๐-๒๒๔๓-๕๖๙๗

 

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓