ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

4 มีนาคม 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เวลา  10.00 น. ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร

เวลา  14.00 น. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ชั้น 3 ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เวลา 17.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์  "พิราบรวมรัง พักสักวันนั่งกินดื่ม" พร้อมชมการแสดงของนักข่าวสายต่างๆ

*********************************************

 

 

ประกาศ

เรื่อง  รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2553

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แหงประเทศไทย  ได้ประชุมพิจารณาใบสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี 2553  คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใบสมัครมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังสมาคมฯ  จำนวนทั้งสิ้น   67   ราย  ดังต่อไปนี้

สมาชิกสมัครใหม่                             สมาชิกสามัญ                วิสามัญสมาชิก

1.  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง                        1  คน                          3  คน

2.  หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ                   3  คน

3.  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                       1  คน

4.  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์                 4  คน

5.  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                      10 คน

6.  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                         5  คน

7.  หนังสือพิมพ์แนวหน้า                      1  คน

8. หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ           1  คน                           1  คน

9.  หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวัน           3 คน

10. หนังสือพิมพ์มติชน                        6 คน                            2  คน

11. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ                     8 คน

12. เนชั่นมัลติมีเดีย                            1  คน

13. หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์           1  คน

14. สำนักข่าวเนชั่น                            1  คน

15. เอเอสทีวีผู้จัดการ                       15 คน                           1  คน

พร้อมนี้ได้แนบบัญชีรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ ประจำปี 2553  มาด้วยแล้ว  และโปรดไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553  เพื่อรับรองสมาชิกภาพตามข้อบังคับสมาคมฯ  วันพฤหัสบดีที่  4 มีนาคม  2553

เวลา   13.00 น   ณ ที่ทำการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ถนนสามเสน  (ตรงข้าม ร.พ.วชิระ)   ดุสิต  กรุงเทพฯ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

22 กุมภาพันธ์  2553

 

ลำดับ หน้านาม ชื่อ- นามสกุล (ปี 2553) หน่วยงาน
1 นาย อาวุธ มะณีแสง นพส.บ้านเมือง

วิสามัญ

2 นส. ธนิตา อิสรา นพส.บ้านเมือง วิสามัญ
3 นส. ชลิดา วรศิลป์ นพส.บ้านเมือง วิสามัญ
4 นาย กฤษดากร รณยุทธเสนีย์ นพส.บ้านเมือง
5 นาย ชนะชัย ณ นคร นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ
6 นาง ฐปนี แก้วแดง นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ
7 นส. วิลาวัณย์ แก้ววันเพ็ญ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ
8 นาย พิสิษฐ์ อุดมอัครโรจน์ นสพ.คมชัดลึก
9 นาย สินชัย พชรธนาพร นสพ.เชียงใหม่นิวส์
10 นาย วิทยา ศรีดาวเรือง นสพ.เชียงใหม่นิวส์
11 นาย สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นสพ.เชียงใหม่นิวส์
12 นาย มนัส ปัญญา นสพ.เชียงใหม่นิวส์
13 นาย สมาน พิมพ์โคตร นสพ.เดลินิวส์
14 นส ประพิม เก่งกรีฑาพง นสพ.เดลินิวส์
15 นส พัชรินทร์ ธรรมรส นสพ.เดลินิวส์
16 นส บานเย็น แม่นปืน นสพ.เดลินิวส์
17 นส อ้อมจันทร์ หุ่นไทย นสพ.เดลินิวส์
18 นส จิราภรณ์ วิริยะพิษฐาน นสพ.เดลินิวส์
19 นส พิชยาภรณ์ จิตต์นุพงศ์ นสพ.เดลินิวส์
20 นส ช้องมาศ พุมสวัสดิ์ นสพ.เดลินิวส์
21 นาย เกริก เขมะบุลกุล นสพ.เดลินิวส์
22 นาย พงษ์พิพัฒน์ จินดาศรี นสพ.เดลินิวส์
23 นส. วิภาวรรณ หาญชนะ นสพ.ไทยรัฐ
24 นส. มนัสนันท์ วิภวาอนันต์ นสพ.ไทยรัฐ
25 นส. ฉลองรัตน์ กิ่งก้าน นสพ.ไทยรัฐ
26 นส. อรุณรัตน์ เชื้อบาง นสพ.ไทยรัฐ
27 นส. รัมภาพัฒน์ ทัศนสุวรรณ นสพ.ไทยรัฐ
28 นาย จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง นสพ.แนวหน้า
29 นส. พาฝัน รื่นฤทธ์ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วิสามัญ
30 นส. อัชณา จิณณวาโส นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
31 นาย สุพจน์ พันธ์ภูมิ นสพ.พิมพ์ไทยรายวัน
32 นาย สุรเชษฐ ศิลานนท์ นสพ.พิมพ์ไทยรายวัน
33 นาย จารึก เรืองเกษม นสพ.พิมพ์ไทยรายวัน
34 นส. ปิยวรรณ ผลเจริญ นสพ.มติชน วิสามัญ
35 นส. ภัทราภรณ์ ศรีทองแท้ นสพ.มติชน วิสามัญ
36 นส. สุจิต เมืองสุข นสพ.มติชน
37 นาย สฤษดิ์ ดวงโสภา นสพ.มติชน
38 นาย ฐิรนันท์ การะเกษ นสพ.มติชน
39 นาง สารภี นำธรรมวงศ์ นสพ.มติชน
40 นส. เรวดี พงศ์ไชยยง นสพ.มติชน
41 นาย ชินวัฒน์ แพทยานนท์ นสพ.มติชน
42 นส. ศุภลักษ์ หัตถพนม นสพ.สยามรัฐ
43 นส. วาทินี ห้วยแสน นสพ.สยามรัฐ
44 นาย ปิยะบุตร อนุกูล นสพ.สยามรัฐ
45 นาย วิโรจน์ วัฒนธาดากุล นสพ.สยามรัฐ
46 นส. อุทุมพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นสพ.สยามรัฐ
47 นาย ศึกษา วงศ์จินดา นสพ.สยามรัฐ
48 นาย กฤษดา พันธ์สุ นสพ.สยามรัฐ
49 นส. ปรีดารัชช์ พุ่มประดับ นสพ.สยามรัฐ
50 นาย วศิษฎ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ เนชั่นมัลติมีเดีย
51 นาย สุรพล พรหมสาขา ณ สกลนคร บางกอกโพสต์
52 นาย วัฒนา ค้ำชู สำนักข่าวเนชั่น
53 นาย จิตปภาส ปริญญากุล เอเอสทีวีผู้จัดการ วิสามัญ
54 นาย ปฐมพงศ์ มงคลพรไพโรจน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
55 นส. อุษณีย์ เอกอุษณีย์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
56 นส. คีตฌาณ์ ลอยเลิศ เอเอสทีวีผู้จัดการ
57 นาย เกียรติแก้ว ทองเรือง เอเอสทีวีผู้จัดการ
58 นส. สุจิตรา วงศ์อัษฎาพร เอเอสทีวีผู้จัดการ
59 นาย สมชาติ นาคหล่อ เอเอสทีวีผู้จัดการ
60 นาย ประสัยห์ จารุรัตน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
61 นส. รัชนีย์ ศรีวัฒนชัย เอเอสทีวีผู้จัดการ
62 นส. พัชรี นับทอง เอเอสทีวีผู้จัดการ
63 นส. สุวพิชญ์ ลักษณพิทุทธิ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
64 นาย ปัญจภัทร อังคสุวรรณ เอเอสทีวีผู้จัดการ
65 นาย ยศไกร รัตนบรรเทิง เอเอสทีวีผู้จัดการ
66 นาย คทา ประทุมธารารัตน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
67 นส. สุธารัตน์ เกสร เอเอสทีวีผู้จัดการ