ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี
“หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2552
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2552 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 13 ฉบับ จาก 12 มหาวิทยาลัย (13 คณะ) ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่  หนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 29 ข่าว จาก 10 มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวแฉแก๊งปั่นกระแสออนไลน์    โดยหนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวการสรรหาอธิการบดี และเส้นทางการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวโดยหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ ข่าวไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนาที่อยู่เหนือคุณธรรม  โดยหนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 16  ชิ้น จาก 13 มหาวิทยาลัย ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลได้แก่   สารคดีเชิงข่าว “ภูทับฟ้า เมื่อชาวบ้านทวงภูเขาคืนจากเหมืองทอง”  โดย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 14 ข่าว จาก 8  มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวเทรนด์เลี้ยงปลาทะเล หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2552 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีมอบรางวัลจะมีการประชุมชี้แจงผลการตัดสินดังกล่าว จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์เข้าร่วมฟังประชุมชี้แจงดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป รายละเอียดโทร. 02-668-9422