ปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

ปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา


วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓
๐๙.๐๐ น               พิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์
โดย     คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๑๕ น                 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

โดย     นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี       
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ชี้แจงกรอบการทำเขียนรายงาน                            
โดย     ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น       แนวคิดและทิศทางการบริหารสื่อ

คุณประกิต หลิมสกุล              คอลัมนิสต์ (กิเลน ประลองเชิง) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ**
คุณดวงกมล โชตะนา              บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
คุณสมปรารถนา คล้ายวิเชียร     บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ดำเนินรายการ  ดร. มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น       อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น       สะท้อนมุมมองนักข่าวภาคสนาม
คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง      นักข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า  (สายทำเนียบรัฐบาล)
คุณเรวดี พงศ์ไชยง                     ผู้ช่วยหัวหน้าข่าว  หนังสือพิมพ์มติชน
คุณมานพ ทิพย์โอสถ              นักข่าว  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
คุณชลธิชา เหลิมทอง             นักข่าว  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ดำเนินรายการ คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

**  อยู่ระหว่างประสานงาน