รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2551 และปี 2552

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ปี 2551 และ ปี 2552

ลำดับ ประเภททุน ศึกษาต่อระดับ ชั้น ชื่อผู้รับทุน ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 ต่อเนื่องปี52 มัธยมศึกษาปีที่3 ดช. ศุภภัฎ วิศาลพัฒนสิน นาง ศุภลักษณ์ สุวัณณารุน เนชั่นทีวี
2 ต่อเนื่องปี52 มัธยมศึกษาปีที่1 ดญ ณัฎธนาวดี อมาตยกุล นาง วาสนา พันธ์ครู มติชน
3 ต่อเนื่องปี52 มัธยมศึกษาปีที่3 ดช. นิธิโชติ นิลวัลย์ นาย สหทัศน์ นิลวัลย์ มติชน
4 ต่อเนื่องปี52 มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ ชนิสรา ปิตะกนกพันธ์ นาย สมนึก ปิตะกนกพันธ์ ASTVผู้จัดการ
5 ต่อเนื่องปี52 มัธยมศึกษาปีที่3 ดช. วีรภัทร นิ่มอนงค์ นาย สมศักดิ์ นิ่มอนงค์ มติชน
6 ต่อเนื่องปี52 มัธยมศึกษาปีที่3 ดญ. ณัฐทิญา เขียวอ่อน นาง เนตรชนก เขียวอ่อน โลกวันนี้
7 ต่อเนื่องปี52 มัธยมศึกษาปีที่4 นส กิติยา ไกรฤกษ์ นาย กิตติ ไกรฤกษ์ มติชน
8 ต่อเนื่องปี52 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส. กมลวรรณ งามสมวงษ์ นาง วรรณภา งามสมวงษ์ เดลินิวส์
9 ต่อเนื่องปี52 ปวช.2 นส มณีรัตน์ อิ่มอารมย์ นาง วัชรินทร์ อิ่มอารมย์ มติชน
10 ต่อเนื่องปี52 ปริญญาตรี ปี 1 นส. ชนกณัฐ เปรมสุขสวัสดิ์ นาย สมกฤช เปรมสุขสวัสดิ์ ทีวีสีช่อง3
ลำดับ ประเภททุน ศึกษาต่อระดับ ชั้น ชื่อผู้รับทุน ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 ต่อเนื่องปี51 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช. วงศกร เหรียญทอง นาย ฉลวย เหรียญทอง ประชาชาติธุรกิจ
2 ต่อเนื่องปี51 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ. สุธิดา ปิตานุวัฒน์ นาย วิชชุพงษ์ ปิตานุวัฒน์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
3 ต่อเนื่องปี51 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ. พัณณิตา เหลืองทองกุล นาย ธีระพงษ์ เหลืองทองกุล เดลินิวส์
4 ต่อเนื่องปี51 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ช. อลิศ วารีรำพึงเพลิน นาง สิริรัตน์ วารีรำพึงเพลิน โลกวันนี้
5 ต่อเนื่องปี51 มัธยมศึกษาปีที่ 4 น.ส. ดวงรัตน์ ร่มรุกข์ นาย มนตรี ร่มรุกข์ ไทยรัฐ
6 ต่อเนื่องปี51 มัธยมศึกษาปีที่ 5 น.ส. ภัทรารัตน์ ส้มฉุน นาย ไชยรัตน์ ส้มฉุน ไทยรัฐ
7 ต่อเนื่องปี51 มัธยมศึกษาปีที่ 5 น.ส. ณัฐธิดา จอมบุญ นาย สัจจา จอมบุญ ผู้จัดการรายวัน
8 ต่อเนื่องปี51 ปวส. 1 นาย จักรพันธ์ แจ่มจันทร์ นาง นภาพร แจ่มจันทร์ แนวหน้า
9 ต่อเนื่องปี51 ปวส. 1 นาย จิรพัชญ์ ศริลักษณ์ นาย สุประวัติ ศริลักษณ์ ชีวิตต้องสู้
10 ต่อเนื่องปี51 มัธยมศึกษาปีที่ 6 น.ส. วิสสุตา จำรัสบุญสม นาง อนงค์ จำรัสบุญสม มติชน