รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ปี 2553-2554

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิซิ เมนต์ไทยจำนวน 10 ทุน ประจำปี 2554

ลำดับ ประเภททุน ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ปารมี ขันธ์แก้ว นาย รุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว ประชาชาติฯ
2 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ปานมาศ ชะนะภัย นส. สิตานัน เตียงเกตุ สยามรัฐ
3 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ อารยา ประทุมธารารัตน์ นาย คทา ประทุมธารารัตน์ ASTVผู้จัดการ
4 ต่อเนื่อง2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ นภัส บัวศรี นาย เกรียงไกร บัวศรี เดลินิวส์
5 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ กมลพร สุขสมพืช นาง จันทิมา สุขสมพืช แนวหน้า
6 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ ณัฐชนน สุทาวัน นาง มนสิการ รามจันทร์ พิมพ์ไทย
7 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย นรุตม์ แสงทวีป นาย วิชัย แสงทวีป นิตยสารตำรวจ
8 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส. ปารียา ชื่นทรวง นาง ปรียา ชื่นทรวง แนวหน้า
9 ต่อเนื่อง ปวช. ปี 1 นส. ชิดชนก รัตนา นาง ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย แนวหน้า
10 ต่อเนื่อง ปวส. ปี 1 นาย สรวิศ หลิมไทยงาม นาย พนอ หลิมไทยงาม บ้านเมือง

 

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องประจำปี 2553 จำนวน 10 คน  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อผู้ปกครอง สังกัด / สถานศึกษา ตำแหน่ง/ชั้นเรียน
1 ผู้ปกครอง นางอภิญญา ภู่กิ่ง หนังสือพิมพ์มติชน กองบรรณาธิการ
ชื่อผู้รับทุน เด็กหญิงชัญญา ภู่กิ่ง โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด มัธยมศึกษาปีที่ 1
2 ผู้ปกครอง นายอภิชาต จินากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ช่างภาพ
ชื่อผู้รับทุน นางสาวภัทราภรณ์ จินากุล โรงเรียนสตรีวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4
3 ผู้ปกครอง นายสุรชัย นาเจริญ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวหน้าแผนกภาพข่าว
ชื่อผู้รับทุน เด็กหญิงฐิติรัตน์ นาเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
4 ผู้ปกครอง นายประสิทธิ์ ยอดมั่น หนังสือพิมพ์แนวหน้า ซับเอดิเตอร์
ชื่อผู้รับทุน นายธนพล ยอดมั่น โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ปวช. 2
5 ผู้ปกครอง นายวรานนท์ สอาดถิ่น หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน บรรณาธิการข่าวอาวุโส
ชื่อผู้รับทุน นางสาววนัสนนท์ สอาดถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
6 ผู้ปกครอง นางอรสา ผาวันดี หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้รับทุน นางสาวนริศา ผาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1
7 ผู้ปกครอง นายสุพจน์ พันธ์ภูมิ หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวัน ผู้สื่อข่าว
ชื่อผู้รับทุน เด็กหญิงนิรมล พันธ์ภูมิ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
8 ผู้ปกครอง นางฐิรนันท์ การะเกษ หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ พนักงาน
ชื่อผู้รับทุน เด็กหญิงอภิรยา การะเกษ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่ 1
9 ผู้ปกครอง นายวิสูตร ยิ้มละมัย หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ หัวหน้าช่างภาพ
ชื่อผู้รับทุน นางสาวตรีรัตน์ ยิ้มละมัย โรงเรียนอุดมดรณี มัธยมศึกษาปีที่ 2
10 ผู้ปกครอง นางสิรีรัศมิ์ กลัดสำเนียง หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น กองบรรณาธิการ
ชื่อผู้รับทุน เด็กหญิงณัชชา มารอด โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มัธยมศึกษาปีที่ 1