ยกเลิก แถลงข่าว SMS : 13 ล้านเลขหมาย ขอร้องคนไทยไม่ฆ่ากัน

 ยกเลิก!

แถลงข่าว 16 องค์กรภาคประชาชน
เรื่อง  SMS : 13 ล้านเลขหมาย ขอร้องคนไทยไม่ฆ่ากัน
ในโครงการ ทางออกคือ สันติวิธี - เจรจา ไม่ฆ่ากัน
วันศุกร์่ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 11.00 น.  ณ ชั้น 3 ห้องอิศรา อมันตกุล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่

งประเทศไทย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
รายนาม 16 องค์กร ภาคประชาชน
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป. อพช.)
เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง
เครือข่ายสันติวิธี
กลุ่มประชาชนผู้ไม่เอาสงครามกลางเมือง
กลุ่มนักวิชาการประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้ แต่อย่าใช้ความรุนแรง
เครือข่ายจิตอาสา
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕
เครือข่ายพุทธิกา
กลุ่มนักศึกษาใส่ใจไทย
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)
กลุ่มเยาวชนศึกษาสันติวิธี
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธิชุมชนไท