ผลการประกวดบทความ “สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร” และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

ผลการประกวดบทความ “สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร” และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
นายเสด็จ บุนนาค  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการตัดสินในโครงการประกวดบทความในหัวข้อ “สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร”  ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปีปรากฏว่ามีผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวม 40 ชิ้นงาน  พบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความหลากหลายมาจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ  และยังได้รับความสนใจจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในกรุงเทพและต่างๆจังหวัด อีกทั้งยังได้ รับความสนใจจากเยาวชนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วย

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้  ในภาพรวมพบว่ามีเนื้อหาสาระที่สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี  บางผลงานมีการอ้างอิงถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและมีความพยายามเสนอแนวทางออกของปัญหาในปัจจุบัน  ส่วนรูปแบบการนำเสนอส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อหาสาระและหลักการเชิงวิชาการ  ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในครั้งนี้  จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  เป็นผลงานของ นางสาวรุ่งอรุณ  รุ่งทองคำกุล จากจังหวัดระนอง มีมติเอกฉันท์ เพราะมีรูปแบบการนำ เสนอที่โดดเด่นและแตกต่าง อ่านแล้วทำให้รู้สึกสบายใจได้และมีการ ลำดับเรื่องราวทำให้ชวนติดตาม  ใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีข้อความหลายตอนที่ใช้คำอธิบายและเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่น  ข้อความที่ว่า “ภูมิใจที่พิราบขาวเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ“  มีการอธิบายคำว่า “ อิสระ และอำเภอใจ” เป็นต้น

ส่วนผลงานที่ได้รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร เป็นผลงานของนางสาววรัยพร  แสงนภาบวร จากกรุงเทพ  อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร เป็นผลงานของนายปัณณวิทย์ นันทโชคเนตินันท์ จากกรุงเทพ  และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานของนายบุญเลิศ  คชายุทธเดช และนางสาวปิยธิดา พนมฤทธิ์ จากกรุงเทพ   ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 นี้  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ภายหลังจากเสวนาในหัวข้อเรื่อง “สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร “ โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  นายสุนัย ผาสุก ดร.พนา ทองมีอาคม ดร.เอกพันธ์ ปิณฑวนิช ดำเนินรายการโดยนายวีระศักด์  พงษ์อักษร เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เวลา  9.30 -12.00น

นายเสด็จ กล่าวว่า  การประกวดบทความในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการสะท้อนมุมมองความคิดเห็นจากผู้คนในวิชาชีพต่างๆที่หลากหลาย  โดยเฉพาะความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งอยู่ในภาวะของสถานการณ์ที่มีความเห็นที่แตกต่างของผู้คนสังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก  อีกทั้ง ทางคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานจากเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ว่า ผลงานอยู่ในระดับที่สมควรได้รับคำชมเชย มีการนำเสนอมุมมองแนวคิดที่น่าสนใจ สะท้อนถึงความใส่ใจในความเป็นไปของสังคมได้ดี

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานในครั้งนี้  เป็นผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนและนักวิชาการ  ซึ่งประกอบด้วย นางรุ่งมณี เมฆโสภณ นักข่าวและนักเขียนอิสระเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย  นายเสด็จ บุนนาค อุปนายก ฝ่ายสิทธิเสรีภาพ ฯ ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  นางสนิทสุดา เอกชัย จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์ บรรณาธิการข่าวต่าง ประเทศจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก นายนฤตย์ เสกธีระ รองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชน  นางสาวสฤณี  อาชวานันกุล  นักเขียน คอลัมน์นิสต์และนักวิชาการอิสระ  และนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ