ปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชนของอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2553 มีอาจารย์ด้านนิเทศสาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 ท่าน จาก 8 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ทั้งนี้ นายประสงค์ เลิศรัีตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวปิดโครงการศึกษาดูงานอาจารย์ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย