ขอบคุณรพ.จุฬาฯเือื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าว

นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบกระเช้าผลไม้ขอบคุณในการเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่ข่าวภายในรพ.จุฬาฯ แด่ศ.นพ.อดิศร  ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ด้วยความขอบคุณ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.จุฬาฯ
โทร. 0-2256-4409, 0-2256-4260