ประกาศรับสมัครพนักงาน-ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านข่าวสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

ประกาศรับสมัครพนักงาน
ด้วยฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์
จะรับสมัครพนักงานโครงการในตำแหน่งผู้ประสานงานด้านข่าวสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

คุณสมบัติ
-    ชาย / หญิง จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-    มีความสนใจในงานข่าว และทำงานด้านงานสื่อมวลชนอย่างน้อย ๒ ปี
-    มีความสนใจงานด้านกฎหมาย และด้านสิทธิเสรีภาพ
-    มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (จะพิจารณาพิเศษ)

ภารกิจ

๑ ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ
๒ ลงพื้นที่หาข้อมูล  กรณีที่สื่อถูกคุกคาม
๓ ประสานงานข้อมูลกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศ
๔ จัดอบรม  สัมมนา  ประชุมต่างๆ  ที่แผนงานฝ่ายสิทธิฯ จะกำหนดขึ้น
๕ รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแผนงานทั้ง 6 ของฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ คือ
๕.๑ แผนงานด้านกฎหมาย โดยแผนงานนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันกลไกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยจะมีการแบ่งแผนงานออกเป็น ๒ โครงการคือ ๑. โครงการผลักดันกลไกประกันเสรีภาพสื่อและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗  และ ๒. โครงการติดตามติดตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อ เช่น พรบ. จดแจ้งการพิมพ์ เป็นต้น
๕.๒ แผนงานจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ (Alert Network) เป็นแผนงานที่มีเป้าหมายเพื่อติดตามการคุกคามสื่อทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นในทุกรูปแบบ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน สื่อออนไลน์ ร่วมทั้งการช่วยแก้ปัญหากรณีที่สื่อถูกคุกคามทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การลดอัตราการคุกคามสื่อลง โดยจะมีการจัดตั้งผู้แทนสื่อท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมเป็นเครือข่ายรวมทั้งการจัดจ้างผู้ประสานงาน(Alert Coordinator) เต็มเวลาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานเครือข่าย
๕.๓ แผนงานติดตามสถานการณ์สื่อ มีเป้าหมายเพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์สื่อ โดยจะมีการจัดทำ Alert เพื่อรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสื่อ ผ่านทาง www.tja.or.th โดยจะจัดทำรายงานสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เผยแพร่ไปยังเครือข่ายพันธมิตร,องค์กรสื่อทั้งในท้องถิ่นและในต่างประเทศ
๕.๔ แผนงานด้านการศึกษาและวิจัยและงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อจัดทำรายงานและวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพสื่อในประเทศไทย  และจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๕ แผนงานรณรงค์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและร่วมรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม, วันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม เป็นต้น  รวมทั้งการจัดเวทีวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูล ความคิเดห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
๕.๖ แผนงานด้านการอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์, พรบ. คอมพิวเตอร์, การเขียนข่าวไม่ให้ถูกฟ้อง เป็นต้น โดยจะมีการอบรมเพื่อให้ความรู้   ทบทวนประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะมีการจัดพิมพ์เอกสารผลสรุปการจัดอบรมและสัมมนาเผยแพร่ในวงกว้าง
ส่งหลักฐานการสมัครประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มาที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  หรือ อีเมล์ที่  reporter@inet.co.th ,  tjareporter@gmail.com