การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ ๑๓

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ ๑๓  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๕ - วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ คุ้มหม่อมไฉไล จังหวัดนครปฐม  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา วิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรม ในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีอาจารย์และ นักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรม โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงทะเบียนพ ร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ ถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าว คุณต้องการเป็นผู้สื่อข่าวสายอะไร ทำข่าวเรื่องอะไร และแหล่งข่าวที่คุณต้องการสัมภาษณ์มากที่สุดคือใครและจะถามคำถาม อะไร  ความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ มายังสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ทางโทรสาร. ๐๒-๖๖๘๗๕๐๕ หรือ e-mail:reporter@inet.co.th


จดหมายเชิญ / กำหนดการ / รายละเอียดโครงการ

//////////////////////////////////////////////////////////

เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ ๑๓

วันพฤหัสบดีที่  ๕ – วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๓

ณ  คุ้มหม่อมไฉไล จังหวัดนครปฐม

 

เนื้อหาการอบรม

๑. ทัศนศึกษาดูงาน ที่บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

๒ . เรียนรู้ทักษะการทำข่าวแบบมืออาชีพ

๒.๑ คุณค่าข่าว

๒.๒ การวางแผนการทำข่าว

๒.๓ การคิดประเด็นข่าวและการตั้งคำถาม

 

๓. เทคนิคการสัมภาษณ์นอกตำรา

 

๔.  คุยกับบรรณาธิกร (จัดหน้า วางข่าว ปรู๊ฟ เลือกภาพ)

 

๕. เทคนิคการถ่ายภาพข่าว

 

๖. การฝึกปฏิบัติการทำหนังสือพิมพ์พิราบน้อย และการลงพื้นที่ทำข่าวจริง

 

๗. เส้นทางก้าวเข้าสู่วิชาชีพนักข่าว (ประสบการณ์นักข่าวภาคสนามและพิราบน้อยรุ่นพี่)  และข่าวเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงโลก

 

๘. พลังสื่อกับอาชีวปฏิญาน (จริยธรรม)

 

๙. นำเสนอผลงานกลุ่ม รับกำลังใจและแรงบันดาลใจ

หมายเหตุ การอบรมของแต่ละวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 23.00 น.

///////////////////////////////////////////////////

 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๓

ระหว่างวันที่  ๕ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ณ  คุ้มหม่อมไฉไล จังหวัดนครปฐม

 

วันพฤหัสบดีที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.              นักศึกษาลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.               พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย : คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมทำความรู้จักสมาคมนักข่าวนักฯ ทีมวิทยากร และผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.                                เดินทางไปบริษัท ทรู  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.                                ทัศนศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยี 3 จี” โดย : ###

๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.              เดินทางไปคุ้มหม่อมไฉไล จังหวัดนครปฐม

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.                               กิจกรรมสันทนาการ

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.              กิจกรรม “เรียนรู้ทักษะการทำข่าวแบบมืออาชีพ”

๑๖.๓๐ - ๑๖.๔๕ น.              รับประทานอาหารว่าง

๑๖.๔๕ - ๑๘.๐๐ น.               กิจกรรม “เพลิดเพลินกับเทคนิคการสัมภาษณ์นอกตำรา”

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.                                พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.                               รับประทานอาหารเย็น

๒๐.๐๐ – ๒๐.๑๕ น.           กิจกรรมสันทนาการ

๒๐.๑๕ - ๒๐.๓๐ น.             กิจกรรม “คุยกับบรรณาธิกร” โดย : คุณอนิรุตน์ มีสกุล บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.              ชี้แจงกฎกติกาในการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

๒๑.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.             ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

 

วันศุกร์ที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.                               รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.               กิจกรรมสันทนาการ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.               กิจกรรม “เทคนิคการถ่ายภาพข่าว” โดย : คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ช่างภาพของสำนักข่าวเนชั่น

๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.                               ลงพื้นที่ทำข่าว

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.                               ประชุมกองบรรณาธิการ/ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.               รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๓๐ - ๒๓.๐๐ น.              กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

 

วันเสาร์ ๗   สิงหาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.                               รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.               กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.               รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.              กิจกรรมสันทนาการ

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.              กิจกรรม “เส้นทางก้าวเข้าสู่วิชาชีพนักข่าว”

โดย : คุณชลาทิพย์ ถิรสุนทรากุล ผู้สื่อข่าวสายการเมือง สำนักข่าวรอยเตอร์

คุณธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน ผู้สื่อข่าวสายสาธารณสุข หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

คุณมนตรี จุ้ยม่วงศรี ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์มติชน

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.              รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ - ๑๖.๑๕ น.              กิจกรรม “พลังสื่อกับอาชีวปฏิญาน”

โดย :    คุณนันทขว้าง สิรสุนทร

บรรณาธิการเซคชั่นอีที หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบิสวีค

๑๙.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.               รับประทานอาหารเย็น และงานเลี้ยงสังสรรค์

 

วันอาทิตย์ที่  ๘   สิงหาคม ๒๕๕๓

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.                               รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.               กิจกรรมสันทนาการ

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.               นำเสนอผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ/ วิพากษ์/ รับกำลังใจและแรงบันดาลใจ

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.              รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.              ประกาศรางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม / มอบเกียรติบัตร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.               รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น               .               พิธีปิด/ คัดเลือกประธานรุ่นพิราบน้อยรุ่นที่ ๑๓ / ประเมินผล

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.                               เช็คเอาท์

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.               เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

giengi@yahoo.com

 

////////////////////////////////////////////////////

คำชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๓

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียน     นักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๑๓

 

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่น้องนักศึกษาได้แสดงความสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น๑๓ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕-วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ คุ้มแม่น้ำท่าจีน หม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยที่หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาและจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์ ต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปีแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการอบรมพิราบน้อยเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมการอบรมฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

๑. การแต่งกาย

ในวันแรกของการอบรมคือวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุด

นักศึกษา เนื่องจากจะมีพิธีเปิดในช่วงเช้า (สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสามารถมาอาบน้ำและเปลี่ยนชุดได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ) ส่วนในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงของการอบรม นักศึกษาสามารถเปลี่ยนจากเครื่องแบบนักศึกษาเป็นชุดลำลองได้  ส่วนวันอื่นๆ ของการอบรมนักศึกษาควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเนื่องจากจะต้องมีการลงพื้นที่ทำข่าว

 

๒. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

๒.๑ ร่มหรือเสื้อกันฝน เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูฝน นักศึกษาควรเตรียมเสื้อกันฝนหรือร่มมาด้วย

๒.๒ ไฟฉาย เนื่องจากที่พักมีลักษณะเป็นรีสอร์ท ในเวลากลางคืนอาจจะมืด ถ้าเป็นไปได้ให้เตรียมไฟฉายมาด้วย

๒.๓ ยาประจำตัว กรณีที่นักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อย สมาคมฯ ได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ แต่กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาส่วนตัวมาด้วย

๒.๔ กล้องถ่ายภาพ (ถ้ามี)

๒.๕ Handy Drive (ถ้ามี)

๒.๖ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ เล่มล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

๒.๗ ของที่ระลึก สำหรับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยจำนวน ๒ ชิ้น

๒.๘ MP๓ สำหรับอัดเสียงกรณีที่ต้องสัมภาษณ์แหล่งข่าว

๓. สถานที่ในการอบรม

๓.๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กทม. ตรงข้าม รพ.วชิระ

โทรศัพท์. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒  www.tja.or.th

๓.๒  คุ้มแม่น้ำท่าจีน หม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์. ๐๓๔-๓๐๑-๖๔๘-๙     http://www.momchailai.com

๔. การเดินทาง / การเบิกค่าพาหนะ / และการพักค้าง

นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เดินทางมาลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.(ตรงข้าม รพ. วชิระ อยู่ระหว่างสี่แยกวังศุโขทัยและสี่แยกซังฮี้)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. (กรณีที่มาไม่ทันให้แจ้งให้สมาคมฯทราบก่อนที่โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒) แล้วเดินทางไปยังสถานที่สัมมนาโดยรถบัสที่สมาคมฯจัดเตรียมไว้ให้

สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด สมาคมฯ สนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับให้กับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ในอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น ๒ ปรับอากาศ หรือรถโดยสารประจำทางชั้น ๑ ปรับอากาศ (ยกเว้นรถ V.I.P.) โดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาเบิกได้ในวันอบรม ส่วนค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานีรถโดยสาร สมาคมฯเหมาจ่ายในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท

ส่วนการพักค้างในที่สัมมนานั้น นักศึกษาต้องพักค้างกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพศเดียวกัน

 

๕. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ หรือ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ พี่แดง-เทียมใจ ทองเมือง (ผู้จัดการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

-----------------------------

/////////////////////////////////////////////////